ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μία εισηγμένη ανώνυμη εταιρεία, πέρα από τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρηθούν προκειμένου να εισαχθούν οι μετοχές της σε ρυθμιζόμενη αγορά-στην χώρα μας στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών-υπάρχουν και ορισμένες ειδικές υποχρεώσεις για αυτές. Υπαγορεύονται από την ανάγκη προστασίας των επενδυτών αλλά και άσκησης διοικητικού ελέγχου και προβλέπονται στον πρόσφατο νόμο για τις ανώνυμες εταιρείας (ν. 4548/2018) και σε κάποια άλλα νομοθετήματα του Δικαίου Κεφαλαιαγοράς.

Μία ανώνυμη εταιρεία με εισηγμένες μετοχές, οφείλει καταρχάς να έχει εκδώσει ή, αλλιώς, να έχει μετατρέψει τις μετοχές της σε άυλη μορφή και όποτε το απαιτεί ο νόμος να εκδίδει μόνο άυλους τίτλους. Οι ενσώματες μετοχές αποϋλοποιούνται υπό την έννοια ότι καταχωρίζονται, χωρίς αύξοντες αριθμούς, στα αρχεία της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων και θα παρακολουθούνται στο εξής με καταχωρίσεις στα οικεία αρχεία, ενώ τα λοιπά έγγραφα και άλλοι υφιστάμενοι τίτλοι παύουν να ενσωματώνουν μετοχικά δικαιώματα. Ενωσιακός Κανονισμός (909/2014), αναφέρεται επίσης σε δυνατότητα «ακινητοποίησης μετοχών», που σημαίνει ότι οι ήδη εκδοθέντες τίτλοι συγκεντρώνονται σε ένα Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, κατά τρόπο ώστε οι μεταγενέστερες μεταφορές να μπορούν να πραγματοποιηθούν με λογιστική εγγραφή.

Υποχρέωση τυπικού χαρακτήρα εν συνεχεία, αποτελεί το γεγονός ότι κάθε σύσταση ή τροποποίηση του καταστατικού μιας εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας προαπαιτεί, προκειμένου να αποκτήσει ισχύ, έγκριση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από την διεξαγωγή ενός ελέγχου νομιμότητας. Η υποχρέωση αυτή υπάρχει εξαιτίας του χαρακτηρισμού της εισηγμένης Α.Ε. ως εταιρείας δημόσιου ενδιαφέροντος και της υπαγωγής της στον σχετικό νόμο περί λογιστικών προτύπων (ν. 4308/2014).

Αναφορικά τώρα με την λειτουργία μίας εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας, αυτή εμφανίζει διαφοροποιήσεις σε σχέση με τους κανόνες που ισχύουν για τις μη εισηγμένες ανώνυμες εταιρείες. Σε γενικότερο πλαίσιο, η εισηγμένη Α.Ε. οφείλει να εφαρμόζει τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτές καταγράφονται στον ειδικό νόμο 3016/2002, επιπροσθέτως δε υποχρεούνται να συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τους ορισμούς του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1606/2002.

Σχετικά με την προκαταρκτική διαδικασία που απαιτείται προτού συγκληθεί Γενική Συνέλευση, σε μια εισηγμένη ανώνυμη εταιρεία, η πρόσκληση που κοινοποιείται στους μετόχους οφείλει να συγκεντρώνει πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία και τυγχάνει ευρείας δημοσιότητας. Όπως προβλέπει το σχετικό άρθρο του νόμου για τις ανώνυμες εταιρείες, πέρα από κάποια βασικά στοιχεία όπως ο τόπος, ο χρόνος της Συνέλευσης και η ημερήσια διάταξη, θα πρέπει να αναφέρονται και επιπλέον στοιχεία όπως «η διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό», «οι διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα» κ.α.

Τέλος, η εισηγμένη ανώνυμη εταιρεία έχει υποχρέωση ενημέρωσης του  επενδυτικού κοινού με ευρύ περιεχόμενο και συγκεκριμένα:

  • Δημοσίευση ετήσιας οικονομικής έκθεσης, τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων για το α’ και το γ΄ τρίμηνο, εξαμηνιαία οικονομική κατάσταση και η περίληψη αυτών σε ένα τουλάχιστον ενημερωτικό δελτίο ετησίως («περιοδική πληροφόρηση»),

Δημοσίευση των οποιωνδήποτε προνομιακών πληροφοριών, λ.χ. σχετικά με επικείμενη συγχώνευση ή διεξαγωγή σημαντικής δίκης ή σε περίπτωση απόκτησης ή διάθεσης ίδιων της εισηγμένης Α.Ε. μετοχών («έκτακτη πληροφόρηση»).