ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ – ΙΚΕ – ΜΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ο εταιρικός τύπος της ΙΚΕ εισήχθη με το Νόμο 4072/2012 και έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δημοφιλής. Απευθύνεται σε κάθε μέγεθος επιχείρησης και είναι, ουσιαστικά,  η εξέλιξη της μέχρι σήμερα υφιστάμενης εταιρικής μορφής της ΕΠΕ σε συνδυασμό με στοιχεία ΑΕ.. Μπορεί να συσταθεί   με ιδιωτικό έγγραφο  ή με συμβολαιογραφικό έγγραφο στις ειδικές περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος ή λόγω εισφοράς στην εταιρία περιουσιακών στοιχείων ή όταν οι συμβαλλόμενοι θέλουν να δώσουν στην πράξη τους μεγαλύτερη βαρύτητα.

Πλεονεκτήματα της ΙΚΕ :

 • Δεν απαιτείται ελάχιστο ποσό αρχικού κεφαλαίου. Μια ΙΚΕ μπορεί να συσταθεί με ελάχιστο δυνατό κεφάλαιο ένα 1 ευρώ.
 • Τα τέλη ίδρυσης είναι μικρότερα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα τέλη για την ίδρυση ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και Α.Ε. Όλες οι τροποποιήσεις δημοσιεύονται μέσω του ΓΕΜΗ ή της εταιρικής ιστοσελίδας.
 • Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να συνταχθεί και με ιδιωτικό έγγραφο, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή συμβολαιογράφου. Κατ’ εξαίρεση η Ι.Κ.Ε συνιστάται με συμβολαιογραφικό έγγραφο στις ειδικές περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος ή λόγω εισφοράς στην εταιρία περιουσιακών στοιχείων ή όταν οι συμβαλλόμενοι θέλουν να δώσουν στην πράξη τους μεγαλύτερη βαρύτητα.
 • Για τους εταίρους της Ι.Κ.Ε η ασφάλιση είναι προαιρετική, ενώ ασφαλίζεται υποχρεωτικά μόνο ο διαχειριστής της ΙΚΕ.
 • Στις Ο.Ε. και τις Ε.Ε. οι εταίροι εγγυώνται με τη δική τους ατομική περιουσία (κινητή ή ακίνητη) για τις οικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας. Αντιθέτως στις Ι.Κ.Ε οι εταίροι δεν ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία για τα χρέη της εταιρίας. Στις Ι.Κ.Ε για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρία με την περιουσία της και όχι με την περιουσία των εταίρων.
 •  Η λήψη απόφασης σε μια Ε.Π.Ε απαιτεί διπλή πλειοψηφία. Δηλαδή, αν οι εταίροι είναι πέντε, θα πρέπει να συμφωνήσουν οι τρεις και ταυτόχρονα αυτοί οι τρεις να κατέχουν ποσοστό άνω του 51% της εταιρίας. Στις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τέτοιο εμπόδιο δεν υπάρχει. Όποιος έχει το μεγαλύτερο εταιρικό μερίδιο λαμβάνει και τις αποφάσεις.

Φορολογία πρώτης χρήσης ΙΚΕ 2020 (απλουστευμένο παράδειγμα, cash flow basis)

Δεδομένα, σταθερές:

 • 50.000 € κέρδος προ φόρων
 • Για την πρώτο έτος, διαχειριστική χρήση λειτουργίας.
 • Συντελεστής φορολογίας εισοδήματος = 24% επί του κέρδους (έσοδα – έξοδα).
 • Συντελεστής φορολογίας μερισμάτων = 5% επί των μερισμάτων.
 • Συντελεστής προκαταβολής Φόρου για τις 3 πρώτες χρήσεις = 50 %
 • Συντελεστής σχηματισμού τακτικού αποθεματικού επί των κερδών μετά φόρων = 5%
 • Η προκαταβολή του πρώτου έτους, συμψηφίζεται με το χρεωστικό υπόλοιπο φόρου του 2ου έτους.
 • Η διανομή μερίσματος, από τα καθαρά κέρδη της χρήσης δεν είναι υποχρεωτική εκ του νόμου.

Ανάλυση Φορολογίας πρώτης χρήσης ΙΚΕ 2020 (απλουστευμένο παράδειγμα για λόγους κατανόησης):

 • Κέρδος προ Φόρων (έσοδα – έξοδα) = 50.000 €
 • Φόρος εισοδήματος = 50.000 € x 24% = 12.000 €
 • Προκαταβολή Φόρου = 50% x 14.000 € = 6.000 €
 • Σύνολο φόρου & προκαταβολής = 18.000 €
 • Κέρδος μετά φόρων = 50.000 € – 18.000 € = 32.000 €
 • Τακτικό Αποθεματικό = 32.000 € x 5% = 1.600.00 €
 • Υπόλοιπο προς Διανομή = 30.400,00 €
 • Διανομή του συνόλου (100%) του υπολοίπου 30.400,00 € ως μέρισμα στους εταίρους. Σημείωση: το % διανομής αποφασίζεται από τους εταίρους και μπορεί να είναι και 0%.
 • Φόρος μερίσματος = 30.400,00 x 5% = 1.520,00 €
 • Καθαρό αποτέλεσμα = 28.880,00 €
 • % Καθαρού αποτελέσματος δια του κέρδους προ φόρων = 28.880/ 50.000 = 57.8%.
 • Αναμένεται μείωση του συντελεστή φορολογία κερδών από το 24% στο 20% για το 2021.

ΕΦΚΑ Διαχειριστή ΙΚΕ:

Από το 2020 οι εισφορές των ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και των διαχειριστών ΙΚΕ, για την κύρια ασφάλιση άλλαξαν. Δεν συνδέονται με το ύψος του φορολογητέου εισοδήματός τους, αλλά ούτε και με τα έτη ασφάλισης.

Επίσης, αποσυνδέθηκαν πλήρως από το ύψος του κατώτατου μισθού. Δίνεται έτσι το δικαίωμα στους επιχειρηματίες & διαχειριστές εταιρειών να επιλέγουν ελεύθερα την ασφαλιστική τους κλάση (πλέον της κατώτερης - υποχρεωτικής). Φυσικά υψηλότερες εισφορές θα οδηγούν και υψηλότερη προσδοκώμενη σύνταξη. 

Νέες ασφαλιστικές κλάσεις:

 • 1η κατηγορία (κατώτερη – υποχρεωτική): 220ευρώ.
 • 2η κατηγορία 262 ευρώ το μηνά
 • 3η κατηγορία 312 ευρώ το μήνα
 • 4η κατηγορία 373 ευρώ το μήνα
 • 5η κατηγορία 445 ευρώ το μήνα
 • 6η κατηγορία 576 ευρώ το μήνα και
 • 7η κατηγορία, που θα αφορά νέους ασφαλισμένους, για τα πρώτα 5 έτη ασφάλισης τους, στα 136 ευρώ μηνιαίως.