ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΦΘΟΡΕΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Η πρόκληση φθορών στο μίσθιο ακίνητο oι οποίες συνήθως διαπιστώνονται μετά την αποχώρηση του μισθωτή, είναι ένα φαινόμενο το οποίο αντιμετωπίζουν συχνά οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Ανεξαρτήτως αν οι φθορές οφείλονται σε δόλο ή αμέλεια του μισθωτή ή αν γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ή μετά τη λήξη της μίσθωσης, γεννάται αξίωση αποζημίωσης υπερ του ιδιοκτήτη έναντι του μισθωτή ή των τρίτων προσώπων που προκάλεσαν τις φθορές.

Ο χρόνος παραγραφής της αξίωσης αποζημίωσης του ιδιοκτήτη κατά του μισθωτή, οποία διακρίνεται σε τρία μέρη, καθώς σύμφωνα με τη νομοθεσία των μισθώσεων, η παραγραφή είναι εξάμηνη, πενταετής ή εικοσαετής.

 1) Εξάμηνη Παραγραφή:

Όταν πρόκειται για φθορές και μεταβολές της υλικής υπόστασης του μισθίου ακινήτου, συμπεριλαμβανομένων των συστατικών του μερών, αυτών δηλαδή των εγκαταστάσεων που δεν είναι δυνατόν να αποχωρισθούν από το μίσθιο, καθώς και των παραρτημάτων του, δηλαδή των κινητών πραγμάτων που εκμισθώθηκαν μαζί με το κυρίως μίσθιο προς το σκοπό εξυπηρέτησης του σκοπού της μίσθωσης (π.χ συσκευές), έστω και αν αυτές οι φθορές οφείλονται σε αδικοπραξία, τότε η αξίωση αποζημίωσης του εκμισθωτή παραγράφεται στους έξι μήνες σύμφωνα με το άρθρο 602 του Αστικού Κώδικα. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή τόσο στις αστικές όσο και στις εμπορικές μισθώσεις.

2) Πενταετής Παραγραφή:

α) Σε περίπτωση που η φθορά του μισθίου προκλήθηκε από τρίτο πρόσωπο, όπως είναι για παράδειγμα ο βοηθός εκπλήρωσης του μισθωτή (π.χ σύνοικος), το πρόσωπο αυτό ευθύνεται σε αποζημίωση με τη νομική βάση της αδικοπραξίας και επομένως η απαίτηση του εκμισθωτή κατά του τρίτου υπόκειται στην πενταετή παραγραφή κατ’ άρθρο 937 Αστικού Κώδικα.

β) Αν η αξίωση αποζημίωσης οφείλεται στην αφαίρεση και παρακράτηση του μισθίου κινητού πράγματος ή κινητών πραγμάτων που εκμισθώθηκαν μαζί με το κυρίως μίσθιο (ΑΚ 937), ομοίως η παραγραφή είναι πενταετής.

 3) Εικοσαετής Παραγραφή:

α) Σε περίπτωση που η αξίωση αποζημίωσης προέρχεται από αθέτηση υποχρέωσης από τη μισθωτική σύμβαση.

β) Αν το ακίνητο καταστραφεί ολοσχερώς, οπότε ανακύπτει αδυναμία απόδοσής του (ΑΚ 249)

γ) Αν ο μισθωτής αναγνωρίσει την οφειλή του με αφηρημένη αναγνώριση χρέους.