ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ

Διαστάσεις επικίνδυνου κοινωνικού φαινομένου λαμβάνει πλέον το πρόβλημα των ανασφάλιστων οχημάτων. Λόγω της υπάρχουσας οικονομικής κρίσης ο αριθμός των ανασφάλιστων οχημάτων έχει πολλαπλασιαστεί.  Ένα από τα πιο φλέγοντα ζητήματα που συνδέονται με την κυκλοφορία των ανασφάλιστων οχημάτων είναι το ζήτημα της αποζημίωσης του παθόντος σε τροχαίο ατύχημα, όταν αυτό έχει προκληθεί από υπαιτιότητα προσώπου που οδηγούσε ανασφάλιστο όχημα.

Σύμφωνα με το νόμο, όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα πρέπει υποχρεωτικώς να είναι εγκύρως ασφαλισμένα για τις ζημίες που θα προκληθούν σε τρίτους κατά την κυκλοφορία τους από υπαιτιότητα του οδηγού τους. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου δεν το έχει ασφαλίσει, κινδυνεύει με την επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.

 Ο Ν. 489/1976 ορίζει ότι οι ζημίες που προξενήθηκαν από ανασφάλιστα οχήματα καλύπτονται από το Επικουρικό Κεφάλαιο ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Το Επικουρικό Κεφάλαιο αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, στο οποίο συμμετέχουν υποχρεωτικά όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες που ασφαλίζουν την αστική ευθύνη από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων και το οποίο υπέχει εκ του νόμου ευθύνη να αποζημιώσει του παθόντες τροχαίων ατυχημάτων, μεταξύ άλλων, και όταν το ατύχημα προκαλείται από ανασφάλιστο όχημα.

 Στην περίπτωση που προκαλείται τροχαίο ατύχημα από ανασφάλιστο όχημα, είτε προκλήθηκαν υλικές απλώς ζημίες, είτε προκλήθηκε τραυματισμός ή ακόμη και θάνατος, οι παθόντες μπορούν να αποζημιωθούν για τις ζημίες που υπέστησαν από το Επικουρικό Κεφάλαιο, αφού προβούν σε μία σειρά από ενέργειες που έχουν να κάνουν κυρίως:

  • με την ενημέρωση της τροχαίας μόλις συμβεί η σύγκρουση τον τόπο του ατυχήματος, ώστε να καταγράψει το συμβάν καθώς και το γεγονός ότι το έτερο εμπλεκόμενο όχημα είναι ανασφάλιστο,
  • με την ενημέρωση της ασφαλιστικής εταιρείας του παθόντος,
  • με την ενημέρωση του Επικουρικού Κεφαλαίου με τη μορφή έγγραφης αιτήσεως αποζημίωσης, με συνημμένα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτηση του, δηλαδή όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτουν οι ζημίες τις οποίες υπέστη, είτε πρόκειται για υλικές απλώς ζημίες του οχήματός του, είτε πρόκειται για σωματικές βλάβες και τραυματισμούς. Η υποβολή της συγκεκριμένης αίτησης ανάγεται από τον νόμο σε απαραίτητη προϋπόθεση για την μετέπειτα δικαστική διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημίωσης εκ μέρους του παθόντος, καθώς σε περίπτωση που αυτή δεν υποβληθεί, η αγωγή που εγείρει ο παθών κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου να απορρίπτεται.

 Η διαδικασία αποζημίωσης από το Επικουρικό Κεφάλαιο είναι στην πράξη τις περισσότερες φορές μία σύνθετη διαδικασία. Ο παθών δεν θα πρέπει να αποθαρρύνεται να διεκδικήσει δικαστικά την αποζημίωση που δικαιούται σε περίπτωση που εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα και θα πρέπει να γνωρίζει ότι η αποζημίωση που δικαιούται θα του καταβληθεί από το Επικουρικό Κεφάλαιο, έστω και με κάποια χρονική καθυστέρηση. Ωστόσο η πορεία που θα πρέπει να ακολουθηθεί ώστε να ευοδωθεί η διαδικασία δεν πρέπει να υποτιμάται αλλά να αντιμετωπίζεται με σωστούς χειρισμούς, χωρίς παραλείψεις και λάθη ώστε να επιτύχει την αποζημίωση του για οποιαδήποτε ζημία υπέστη από τη σύγκρουση με ανασφάλιστο όχημα.