ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΞΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα ρυθμίζεται στο άρθρο 50 του ν. 2190/20 και στα άρ. 57-58 του Ν. 3190/55, σύμφωνα με τα οποία, προκειμένου για την ίδρυση υποκαταστήματος ξένης εταιρίας στην Ελλάδα, πρέπει να ληφθεί ένας ελληνικός αριθμός φορολογικού μητρώου από την Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται το υποκατάστημα, καθώς και να υποβληθεί αίτηση για την ίδρυση υποκαταστήματος. Τα έγγραφα που απαιτούνται για αυτό είναι οι εξής:

 • Το καταστατικό της αλλοδαπής επιχείρησης με Apostille. 
 • Απόσπασμα από το εμπορικό μητρώο της αλλοδαπής εταιρείας, από την οποία προκύπτει, μεταξύ άλλων, το ελάχιστο κεφάλαιο εταιρείας περιορισμένης ευθύνης των € 4.500 ή € 60.000 για ανώνυμη εταιρία (με Apostille).
 • Πιστοποιητικό από την αρμόδια υπηρεσία ότι το κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.
 • Πιστοποιητικό από την αρμόδια υπηρεσία ότι η εταιρεία δεν έχει λυθεί ή τεθεί υπό εκκαθάριση
 • Απόφαση της αλλοδαπής εταιρείας να ιδρύσει υποκατάστημα στην Ελλάδα, που αναφέρει και αντικείμενο της εταιρείας, την έδρα της (δήμος και διεύθυνση) και την επωνυμία του υποκαταστήματος.
 • Συμβολαιογραφικός διορισμός αντιπροσώπου και αντικλήτου στην Ελλάδα
 • Απόφαση που αφορά τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση ΑΕ ή τον διορισμό του διαχειριστή στην περίπτωση της ΕΠΕ, με αναφορά ονομάτων και των θέσεων των αντίστοιχων προσώπων, καθώς και απόφαση για το διορισμό των εκπροσώπων του υποκαταστήματος
 • Διεύθυνση στην Ελλάδα για το υποκατάστημα.
 • Απόφαση της εταιρίας για τον σκοπό του υποκαταστήματος στην
  Ελλάδα, καθώς και την επωνυμία αυτού, εφόσον διαφέρει από την επωνυμία της αλλοδαπής εταιρείας.
 • Ένα πιστοποιητικό ύπαρξης και ενημερότητα από την εφορία που είναι αρμόδια για την αλλοδαπή εταιρεία (από την οποία προκύπτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου) με επισημείωση Apostille.
 • Επίσημη μετάφραση όλων των εγγράφων στα ελληνικά.