ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο από  Έλληνες (φυσικά ή και νομικά πρόσωπα) είναι μια πολύ συχνή και επαναλαμβανόμενη πρακτική τα τελευταία χρόνια για μια σειρά από λόγους (φορολογικούς,  λειτουργικούς κλπ).

Το νέο στοιχείο που ισχύει για τις εταιρείες στην Κύπρο,  είναι ότι,  από τον Μάρτιο 2022 οι μέτοχοι της εταιρείας θα πρέπει να είναι γνωστοί και να κατονομάζονται μέχρι του τελευταίου φυσικού προσώπου, με αποτέλεσμα να είναι λιγότερο επιθυμητή ως επιλογή,  η συμμετοχή στην εταιρεία Κυπρίων πολιτών ως εκπροσώπων της εταιρείας.

Η ίδρυση της Κυπριακής εταιρείας μπορεί να ανατεθεί είτε σε δικηγορικά γραφεία στην Κύπρο είτε σε Κυπριακά λογιστικά γραφεία που ασχολούνται με το θέμα.

Το κόστος της ίδρυσης από Κυπριακό λογιστικό γραφείο είναι περίπου το μισό σε σχέση με το κόστος ίδρυσης από Κυπριακό δικηγορικό γραφείο.

Ως προς τον χρόνο ίδρυσης, επιλέγεται ίδρυση  είτε με διαδικασία “fast-track”,  που μπορεί να έχει ολοκληρωθεί, υπό προϋποθέσεις, εντός 5 ημερών είτε με κανονική διαδικασία,  χωρίς επίσπευση.

Το όνομα της Εταιρείας θα πρέπει να ελεγχθεί προηγουμένως, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν έχει κατοχυρωθεί και ήδη χρησιμοποιείται  από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ωστόσο,   ορισμένα από τα ασχολούμενα  με το θέμα κυπριακά γραφεία, διαθέτουν λίστα με  ήδη ελεγμένα ονόματα που είναι  άμεσα διαθέσιμα.

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες μπορεί να συμπεριλαμβάνεται η φιλοξενία της έδρας της εταιρείας, η Διεύθυνση γραφείων της, ο Γραμματέας της εταιρείας κλπ

Επιπλέον παρέχονται υπηρεσίες τήρησης των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας, υπηρεσίες λογιστικού ελέγχου και άλλες ειδικότερες υπηρεσίες που τυχόν συμφωνήθηκαν και είναι απαραίτητες για την λειτουργία της εταιρείας.