Ποια είναι η ελάχιστη διάρκεια των εμπορικών μισθώσεων?

Σύμφωνα με τον νέο Νόµο 4242/2014 που αφορά στις εμπορικές μισθώσεις που συνάπτονται μετά την 28η Φεβρουαρίου 2014, η ελάχιστη μισθωτική περίοδος ορίζεται στα τρία (3) χρόνια.

Ωστόσο, ενοικιαστής και ιδιοκτήτης μπορούν να συμφωνήσουν η μισθωτική διάρκεια να είναι είτε μεγαλύτερη είτε μικρότερη από την τριετία με έγγραφη συμφωνία που πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις.