Υποθέσεις του Γραφείου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ - Άμεση Επανεγγραφή υποψηφίου σε διαγωνισμό

Άμεση επανεγγραφή υποψηφίου σε διαγωνισμό στους καταλόγους καταλλήλων ΕΠ.ΟΠ. του Ελληνικού Στρατού, μετά την αρχική απόρριψή του, έλαβε χώρα,  ύστερα από ενέργειες και νομικά αιτιολογημένη Αίτηση Θεραπείας του Γραφείου μας.

Δεκτή έκανε το Γενικό Επιτελείο Στρατού Αίτηση Θεραπείας υποψηφίου Επαγγελματία Οπλίτη στο πλαίσιο της Εγκυκλίου υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ. 424/1/460422/Σ119/53/16.3.2021, του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Β4 / Διεύθυνσης Στρατολογικού / 2ου), με την οποία προκηρύχθηκε η διαδικασία πλήρωσης χιλίων (1.000) θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) του Στρατού Ξηράς (ανδρών – γυναικών).

Ο υποψήφιος, αποκλείστηκε από τον οικείο πίνακα καταλλήλων υποψηφίων και μετά τον έλεγχο της αίτησης και των υποβληθέντων δικαιολογητικών δεν ήλθε σε θέση διορισμού, με την αιτιολογία της μη υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών.

 Κατόπιν ενεργειών μας και σχετικής, νομικά αιτιολογημένης, αιτήσεως θεραπείας που συνέταξε και υπέβαλε το Γραφείο μας, το Γενικό Επιτελείο Στρατού, απεφάνθη ότι ο υποψήφιος πληρούσε όλα τα κριτήρια διορισμού, παραγγέλλοντας, ως εκ τούτου, την επανεγγραφή του στην προσήκουσα σειρά στην οικεία θέση υποψηφίων καταλλήλων ή οποία έγινε άμεσα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ.

Με την επίκληση των κρίσιμων νομικών ισχυρισμών και την ανάδειξη των κατάλληλων πραγματικών περιστατικών, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε την σημαντική και ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος από 18.3.2021 απόφασή του, με την οποία απέρριψε το αίτημα της αιτούσας συζύγου για έκδοση προσωρινής διαταγής σε βάρος του συζύγου της.

Η αιτούσα, με αίτηση της που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) αιτούνταν την χορήγηση προσωρινής διαταγής για:

  1. αποχώρηση του καθ’ ού συζύγου της από την οικογενειακή στέγη κυριότητας της και μετοίκησης του σε υφιστάμενη οικία.
  2. ανάθεση της προσωρινής επιμέλειας του ανήλικου τέκνου τους στην ίδια, και
  3. καταβολή προσωρινής διατροφής του καθ’ ού συζύγου στο ανήλικο τέκνο τους.

Ειδικότερα η αιτούσα, ανέφερε στην αίτηση της ότι υπήρχε άμεση και κατεπείγουσα περίπτωση αποχώρησης του συζύγου από την οικογενειακή στέγη, αναφέροντας στην αίτηση της, ότι η περαιτέρω συμβίωση τους θα οδηγούσε σε μια ιδιαιτέρως έκρυθμη κατάσταση, η οποία θα προκαλούσε στην ίδια επιπλέον προβλήματα, διαπληκτισμούς και έριδες, καθώς και ότι η συμπεριφορά του καθ’ ού συνιστά μορφή ενδοοικογενειακής βίας, ισχυριζόμενη περιστατικά που δήθεν έχουν συμβεί μεταξύ του συζύγου και του ανήλικου τέκνου τους.

Με βάση τα όσα εξέθεσε ο συνεργάτης του γραφείου μας και πληρεξούσιος δικηγόρος του καθ’ ού συζύγου, τόσο προφορικά κατά την συζήτηση της προσωρινής διαταγής ενώπιον του Δικαστηρίου, όσο και με το σημείωμα του με το οποίο υποβλήθηκαν νομικοί ισχυρισμοί για το αβάσιμο νομικό υπόβαθρο της αιτήσεως της συζύγου καθώς και πραγματικοί ισχυρισμοί επί των όσων ισχυρίστηκε η αιτούσα με την αίτησή της, απεδείχθη ότι δεν υπήρχε άμεση και κατεπείγουσα περίπτωση αποχώρησης του συζύγου από την οικογενειακή στέγη καθώς και ότι η συμπεριφορά του συζύγου δεν στοιχειοθετούσε μορφή ενδοοικογενειακής βίας, καθώς από κανένα έγγραφο και όσα επικαλέστηκε η πληρεξούσια δικηγόρος της αιτούσας στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, δεν απεδείχθησαν οι πραγματικοί και νομικοί ισχυρισμοί της αιτούσας.  

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με βάση τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, απέρριψε το αίτημα προσωρινής διαταγής της αιτούσας, καθώς δεν πιθανολογήθηκε ότι συντρέχουν τόσο σοβαροί και επείγοντος χαρακτήρα λόγοι, ώστε να διαταχθεί η μετοίκηση του καθ’ ού συζύγου από την οικογενειακή εστία, καθιστώντας συνακόλουθα, την με προσωρινή διαταγή των αιτημάτων περί ανάθεσης επιμέλειας και καθορισμού διατροφής του ανήλικου τέκνου τους ως άνευ αντικειμένου.

ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - Αποκλειστική υπαιτιότητα οδηγού (μοτοσυκλέτας) παρότι ο (άλλος) οδηγός του αυτοκινήτου είχε STOP - Σημαντική επιτυχία του γραφείου μας.

Από την σημαντική αυτή  (παρακάτω αναφερόμενη)   δικαστική απόφαση,  αποδεικνύεται ότι  με τη σωστή  παρουσίαση και έκθεση των πραγματικών περιστατικών και την κατάλληλη νομική επιχειρηματολογία, το τεκμήριο ότι υπαίτιος ενός τροχαίου ατυχήματος είναι ο οδηγός του οχήματος που είχε σήμανση STOPμπορεί να καταρρίπτεται.

Με την υπ’ αριθμ. 1375/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, κρίθηκε ότι την αποκλειστική υπαιτιότητα για την σύγκρουση είχε, όχι ο οδηγός του αυτοκινήτου που παραβίασε τη σήμανση STOP, αλλά ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, ο οποίος κρίθηκε αποκλειστικά υπαίτιος καθ’ ότι, όπως αναλυτικά εκτέθηκε στην Αγωγή και τεκμηριώθηκε νομικά και πραγματικά στο ακροατήριο, δεν οδηγούσε με σύνεση και ούτε είχε τεταμένη την προσοχή του.

Ειδικότερα, με την παραπάνω απόφαση, κρίθηκε ότι ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και αποκλειστικός υπαίτιος του ένδικου τροχαίου ατυχήματος παραβίασε τη γενική διάταξη του άρθρου 12 παρ. 1 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σύμφωνα με την οποία «οι οδηγοί υποχρεούνται να οδηγούν με σύνεση και διαρκώς τεταμένη την προσοχή τους».

Σύμφωνα με την αναφερόμενη δικαστική απόφαση, το Ειρηνοδικείο Αθηνών, μεταξύ άλλων, έκρινε τα εξής:

«[…]Η αγωγή είναι νόμιμη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 330παρ.2, 346, 914 του ΑΚ, 2, 4, 9 και 10 του Ν.Γ.Π.Ν/1911, 10 του Ν 489/1976 και 907, 908, 176 του ΚΠΟΛΔ. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω για να κριθεί αν είναι βάσιμη και από ουσιαστική άποψη.

Οι υποθέσεις δικάζονται κατά την ειδική διαδικασία του άρθρου 614 περ. 6 του ΚΠολΔ από το αρμόδιο αυτό καθ΄ ύλη και κατά τόπο Δικαστήριο (άρθρο 14 παρ. 1α του 22 του ΚΠολΔ).

Από την εκτίμηση της ανωμοτί εξέτασης του α΄ ενάγοντος της Α΄ αγωγής και του ενάγοντος της Β΄ αγωγής, που εξετάστηκαν στο ακροατήριο και περιλαμβάνονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου,  των εγγράφων που  νομίμως προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι και από όλη γενικά την διαδικασία, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στις […] και περί ώρα […] εκινούντο στην περιοχή των […] και σε δρόμους που διασταυρώνονται κάθετα μεταξύ τους το με αριθμό κυκλοφορίας […] αυτοκίνητο, που οδηγείτο από τον α΄ ενάγοντα της Α αγωγής και ανήκε στην β ΄(στο εξής Όχημα Α)  και η με αριθμό κυκλοφορίας […] μοτοσυκλέτα, που οδηγείτο από τον ενάγοντα της Β αγωγής και ανήκε στην β΄ εναγομένη στην Α αγωγή εταιρεία. Και τα δύο οχήματα ήταν ασφαλισμένα στην ίδια εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία. Το όχημα Α΄ εκινείτο επί της οδού […] με κατεύθυνση προς […] και το όχημα Β΄επί της οδού […] με κατεύθυνση από […] προς […] Ο α΄ ενάγων της Α αγωγής ισχυρίζεται ότι ακινητοποίησε το αυτοκίνητο που οδηγούσε στο σήμα  STOP που υπάρχει στην διασταύρωση της οδού […] με την οδό […] προκειμένου να ελέγξει για την κίνηση οχημάτων επ΄ αυτής, προς τα  οποία όφειλε να παραχωρήσει προτεραιότητα, και να συνεχίσει την πορεία του  ευθεία στη  προέκταση της οδού […] προς […] τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν στο οδόστρωμα της οδού […] και συγκρουσθείσες επιφάνειες ήταν το εμπρόσθιο αριστερό για το αυτοκίνητο και αδιευκρίνιστο για την μοτοσυκλέτα, δεδομένου ότι αυτή σύρθηκε στο οδόστρωμα. Οι διάδικοι προσκομίζουν την έκθεση αυτοψίας τροχαίου ατυχήματος, η οποία συντάχθηκε από το Β Τμήμα Τροχαίας Β/Α Αττικής, λόγω του τραυματισμού του ενάγοντος  από την ένδικη σύγκρουση. Από το συνημμένο σε αυτή σχεδιάγραμμα, το οποίο συντάχθηκε από την επί τόπου μετάβαση δύο αξιωματικών της Τροχαίας μισή ώρα μετά την επέλευση του ατυχήματος, αποδεικνύεται ότι η οδός […] έχει πλάτος […] και τα σημάδια από τις χαραγές στο οδόστρωμα λόγω του συρσίματος της μοτοσυκλέτας επ΄ αυτού ξεκινούν από απόσταση 6 μέτρων από την κατάληξη του αντίθετου ρεύματος από αυτό στο οποίο εκινείτο  ο ενάγων της Β αγωγής. Η οδός […] δεν φέρει διαγράμμιση  στο οδόστρωμά της, είναι διπλής κατεύθυνσης και φέρει μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά  κατεύθυνση, το πλάτος της οποίας είναι […]  Αποδεικνύεται  επομένως ότι ο οδηγός του οχήματος Α΄ είχε διασχίσει ολόκληρο το ρεύμα  κυκλοφορίας επί του οποίου εκινείτο το όχημα Β και η σύγκρουση έλαβε χώρα  στο αντίθετο γι  αυτό ρεύμα κυκλοφορίας. Για αδιευκρίνιστο λόγο ο ενάγων της  Β αγωγής δεν συνέχισε την πορεία του ευθεία επί της οδού […], απώλεσε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε στο εμπρόσθιο αριστερό τμήμα του οχήματος Α. Στη συνέχεια το όχημα Β σύρθηκε στο οδόστρωμα μέχρι την κατάληξη αυτού στο πέρας του αντίθετου ρεύματος. Δύο  ημέρες μετά το ατύχημα, ο ενάγων της αγωγής υπέβαλε προς την φροντίδα  ατυχήματος της εναγομένης […] δήλωση  στην οποία αναφέρει ότι κινούμενος επί της οδού […] στο ρεύμα προς […] το όχημα Α ήταν διπλοπαρκαρισμένο και την στιγμή που περνούσε από δίπλα του έκανε ελιγμό προς αριστερά  με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να συγκρουστούν. Ωστόστο στην από […] ένορκη εξέταση του στο […] Τμήμα Τροχαίας Αττικής άλλαξε την αρχική του δήλωση και κατέθεσε ότι το όχημα Α βγήκε ξαφνικά από την οδό […] και του έκοψε τον δρόμο με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το εμπρόσθιο  τμήμα της μοτοσυκλέτας στην εμπρόσθια αριστερή πλευρά του αυτοκινήτου. Αν έτσι είχαν τα πράγματα όμως η σύγκρουση  θα είχε λάβει χώρα στο ρεύμα κυκλοφορίας επί του οποίου εκινείτο αυτός, τα δύο οχήματα θα είχαν συγκρουστεί υπό γωνία 90 μοιρών και δεν θα υπήρχε  δυνατότητα η μοτοσυκλέτα να συρθεί στο οδόστρωμα μέχρι το τέρμα του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω εκτιθεμένων συνάγεται ότι αυτόν βαρύνει η αποκλειστική υπαιτιότητα  στην επέλευση της ένδικης σύγκρουσης, ο οποίος  παραβίασε την γενική διάταξη του άρθρου 12 παρ. 1 του ΚΟΚ, σύμφωνα με την οποία οι οδηγοί υποχρεούνται να οδηγούν με σύνεση και διαρκώς τεταμένη την προσοχή τους».

ΑΣΕΠ: Σημαντική επιτυχία του γραφείου μας - Εγινε δεκτή εκπρόθεσμη ένσταση - Επανεγγραφή υποψηφίου στον κατάλογο προσωπικού

Δεκτή έκανε η Επιτροπή Ενστάσεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), εκπρόθεσμη ένσταση που υπέβαλλε το γραφείο μας για λογαριασμό υποψηφίου προς κατάταξη στους οικείους ηλεκτρονικούς καταλόγους προσωπικού της 6ης ΥΠΕ.

Περισσότερα...

Θανατηφόρο Τροχαίο Ατύχημα: Επιτυχής Εκπροσώπιση ενώπιον των Πολιτικών Δικαστηρίων.

21.12.2019 - Το Δικηγορικό γραφείο “Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες” εκπροσωπεί δικαστικά επιτυχώς πελάτη σε υπόθεση θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος. Η οικογένεια του θύματος άσκησε αγωγή σε βάρος πελάτη, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητώντας από το Δικαστήριο να επιδικάσει σε βάρος του πελάτη, την καταβολή του χρηματικού ποσού των 719.000,00 ευρώ, λόγω ψυχικής οδύνης, με τον ισχυρισμό ότι το θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα οφείλεται εξ ολοκλήρου στην αποκλειστική υπαιτιότητα – ευθύνη του τελευταίου. 

Το Εφετείο, εκδικάζοντας την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, απέρριψε την αγωγή αποζημίωσης, που άσκησε η οικογένεια του θανόντος, ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη, και μάλιστα εξ ολοκλήρου, καθώς έκρινε ότι από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού δεν στοιχειοθετείται επαρκώς η απαιτούμενη κατά νόμο υπαιτιότητα – ευθύνη του πελάτη, για την επέλευση του θανάτου.

Ανώνυμες Εταιρίες Μη Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο - Κατάργηση Επιτροπής Ελέγχου.

15.12.2019 - Το Δικηγορικό Γραφείο Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες, ενεργώντας για λογαριασμό ανώνυμης εταιρίας συντάσσει νομική γνωμοδότηση, με αντικείμενο τις προϋποθέσεις και την διαδικασία κατάργησης της Επιτροπής Ελέγχου, σε μη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών εταιρεία.

Περισσότερα...

Ιδιωτικό συμφωνητικό Δικαιόχρησης (Franchise Agreement).

30.11.2019 - Το Δικηγορικό Γραφείο Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες, ενεργώντας για λογαριασμό του Ομίλου ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε., επεξεργάζεται και συντάσσει τους όρους ιδιωτικού συμφωνητικού δικαιόχρησης (Franchise) για την δημιουργία εμπορικού δικτύου βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας μίσθωσης τροχοφόρων με την ανώνυμη εταιρεία εκμίσθωσης οχημάτων Enterprise Rent - A - Car.

Περισσότερα...

Έξοδος ΑΕ από το Χρηματιστήριο - Ονομαστικοποίηση Μετοχών - Συνέπειες.

30.11.2019 - Το Δικηγορικό Γραφείο Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες, ενεργώντας για λογαριασμό μεγάλου Ομίλου Εταιριών, συντάσσει νομική γνωμοδότηση, με αντικείμενο τις προϋποθέσεις και τις έννομες συνέπειες της ονομαστικοποίησης των μετοχών της εταιρείας,  λόγω αποχώρησής της από το Χρηματιστήριο Αξιών, με βάση τους ορισμούς του Ν. 4548/2018.

Περισσότερα...

Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας - Καταδικαστική Απόφαση

28.10.2019 - Το Δικηγορικό γραφείο “Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες”, εκπροσωπώντας την εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε., ενεργεί τις απαραίτητες διαδικασίες για την ολοκλήρωση διαδικασίας αναγκαστικής κατάσχεσης – αφαίρεσης φορτηγών από οφειλέτρια εταιρεία, η οποία πραγματοποιούσε διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων, μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Στα πλαίσια της ίδιας υπόθεσης, κατατέθηκε μήνυση υπεξαίρεσης σε βάρος του κατηγορουμένου – οφειλέτη και υποβλήθηκε δήλωση παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας.

Η υπόθεση εκδικάσθηκε ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, λόγω ιδιαίτερα μεγάλης αξίας του αντικειμένου της υπεξαίρεσης, με την έκδοση καταδικαστικής απόφασης κάθειρξης 6 ετών, σε βάρος του κατηγορουμένου, για το ποινικό αδίκημα της υπεξαίρεσης αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

Εναρμόνιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Εταιρίας σύμφωνα με το Ν.4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου.

20.10.2019 - Το Δικηγορικό Γραφείο Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες, ενεργεί τις απαραίτητες διαδικασίες για την εναρμόνιση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ιδιωτικών εταιρειών, στις προϋποθέσεις που ορίζει η ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, αναφορικά με την Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τους ορισμούς του Ν. 4449/2017 και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 537/2014.  

Περισσότερα...

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Παροχών δι' ανταλλαγής (Barter Agreement)

15.10.2019 - Το Δικηγορικό Γραφείο Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες, ενεργώντας για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε., επεξεργάζεται και συντάσσει τους όρους ιδιωτικού συμφωνητικού παροχών δι’ ανταλλαγής (Barter Agreement) με την ανώνυμη εταιρεία «TAF SPORTS MARKETING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.».

Περισσότερα...

Σύμβαση Πώλησης Ναυτικών Μηχανών Πλωτών Σκαφών.

7.10.2019 - Το Δικηγορικό Γραφείο Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες, ενεργώντας για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας ERGOTRAK A.E., επεξεργάζεται και συντάσσει τους όρους ιδιωτικού συμφωνητικού πώλησης ναυτικών μηχανών πλωτών σκαφών, με την ναυτιλιακή εταιρεία Piraeus Container Terminal SA

Ιδιωτικό συμφωνητικό Επαγγελματικής Μίσθωσης μεταξύ εταιριών με έδρα το εξωτερικό.

2.10.2019 - Το Δικηγορικό Γραφείο Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες, ενεργώντας για λογαριασμό του Ομίλου ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε., επεξεργάζεται και συντάσσει τους όρους ιδιωτικού συμφωνητικού επαγγελματικής μίσθωσης ανάμεσα στην εταιρεία Alpan Electroline Ltd και την Fachrimae Estate Limited, για ακίνητο που βρίσκεται σε εμπορικό κέντρο  στην Λευκωσία της Κύπρου.

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης (Security Services Agreement).

30.9.2019 - Το Δικηγορικό Γραφείο Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες, ενεργώντας για λογαριασμό του Ομίλου ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε., επεξεργάζεται και τροποποιεί τους όρους ιδιωτικών συμφωνητικών παροχής υπηρεσιών φύλαξης με  γνωστές εταιρίες υπηρεσιών φύλαξης.

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συνεργασίας - Παροχής Υπηρεσιών Προγραμματισμού και Δικτύων

30.9.2019 - Το Δικηγορικό Γραφείο Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες, ενεργώντας για λογαριασμό ανώνυμης εταιρίας, επεξεργάζεται και συντάσσει τους όρους ιδιωτικού συμφωνητικού συνεργασίας – παροχής υπηρεσιών προγραμματισμού και δικτύων με την ανώνυμη εταιρεία INFΟRMATION SYSTEMS IMPACT A.E.

Ανώνυμες Εταιρίες, Μεταβολή Σκοπού Εταιρίας Ασφαλιστικών Συμβούλων σε Εναρμόνιση με το ν.4583/2018

30.9.2019 - Το Δικηγορικό Γραφείο Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες,  ενεργεί για την μεταβολή του σκοπού ιδιωτικής εταιρίας και την τροποποίηση του καταστατικού της, σε εναρμόνιση με το νόμο 4583/2018.

Περισσότερα...

Σύμβαση Διανομέα (Distributor Agreement) - Εναρμόνιση με το Ισχύον Κοινοτικό Πλαίσιο για τους "Επιχειρηματικούς Εταίρους"

28.9.2019 - Το Δικηγορικό Γραφείο Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες, ενεργώντας για λογαριασμό του Ομίλου ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε., επεξεργάζεται και τροποποιεί τους όρους της Σύμβασης Επίσημου Δικτύου Διανομέων και Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών Volvo, με σκοπό την προσαρμογή της Σύμβασης, στο ισχύον κοινοτικό πλαίσιο για τους «επιχειρηματικούς εταίρους»

Περισσότερα...

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing)

25.9.2019 - Το Δικηγορικό Γραφείο Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες, ενεργώντας για λογαριασμό ιδιωτικής εταιρείας, επεξεργάζεται και συντάσσει τους όρους ιδιωτικών συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης  (SALE & LEASE BACK), με την ALPHA LEASING, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1665/1986 (Leasing).

Περισσότερα...

Έλεγχος και Υποβολή Φακέλου Συμμετοχής ΑΕ σε Δημόσιο Διαγωνισμό Προμηθειών

25.8.2019 - Το Δικηγορικό Γραφείο Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες, ενεργώντας για λογαριασμό του Ομίλου ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε., υποβάλει φάκελο συμμετοχής σε δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών περονοφόρων οχημάτων στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Κρήτης και συντάσσει νομική γνωμοδότηση – αξιολόγηση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Παροχή Εταιρικής Χρηματοδότησης μεταξύ Συνδεδεμένων Εταιριών

20.8.2019 - Το Δικηγορικό Γραφείο Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες, ενεργώντας για λογαριασμό Συνδεδεμένων ανωνύμων Εταιρειών, εκ των οποίων η μία εδρεύει στην Ελλάδα και η άλλη στο εξωτερικό,  συντονίζει, ελέγχει και εποπτεύει τις απαραίτητες ενέργειες, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παροχής εταιρικής χρηματοδότησης, μεταξύ τους, με βάση τις νομικές προϋποθέσεις που ορίζουν ο Ν. 4548/2018 και οι Κοινοτικές Οδηγίες 2007/36/ΕΚ και 2017/828/ΕΕ, για τις Συνδεδεμένες Εταιρείες.

Περισσότερα...

Σύσταση Πλασματικού Ενεχύρου επί Μετοχικών Τίτλων

5.8.2019 - Το Δικηγορικό Γραφείο Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες, ενεργώντας για λογαριασμό της εταιρείας ERGOTRAK AE, αναλαμβάνει τις διαδικασίες για την σύσταση πλασματικού ενεχύρου επί μετοχικών τίτλων και αξιογραφικών απαιτήσεων (επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, ομόλογα κοκ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2844/2000, για το πλασματικό ενέχυρο.

Περισσότερα...