ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ.

Με την επίκληση των κρίσιμων νομικών ισχυρισμών και την ανάδειξη των κατάλληλων πραγματικών περιστατικών, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε την σημαντική και ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος από 18.3.2021 απόφασή του, με την οποία απέρριψε το αίτημα της αιτούσας συζύγου για έκδοση προσωρινής διαταγής σε βάρος του συζύγου της.

Η αιτούσα, με αίτηση της που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) αιτούνταν την χορήγηση προσωρινής διαταγής για:

  1. αποχώρηση του καθ’ ού συζύγου της από την οικογενειακή στέγη κυριότητας της και μετοίκησης του σε υφιστάμενη οικία.
  2. ανάθεση της προσωρινής επιμέλειας του ανήλικου τέκνου τους στην ίδια, και
  3. καταβολή προσωρινής διατροφής του καθ’ ού συζύγου στο ανήλικο τέκνο τους.

Ειδικότερα η αιτούσα, ανέφερε στην αίτηση της ότι υπήρχε άμεση και κατεπείγουσα περίπτωση αποχώρησης του συζύγου από την οικογενειακή στέγη, αναφέροντας στην αίτηση της, ότι η περαιτέρω συμβίωση τους θα οδηγούσε σε μια ιδιαιτέρως έκρυθμη κατάσταση, η οποία θα προκαλούσε στην ίδια επιπλέον προβλήματα, διαπληκτισμούς και έριδες, καθώς και ότι η συμπεριφορά του καθ’ ού συνιστά μορφή ενδοοικογενειακής βίας, ισχυριζόμενη περιστατικά που δήθεν έχουν συμβεί μεταξύ του συζύγου και του ανήλικου τέκνου τους.

Με βάση τα όσα εξέθεσε ο συνεργάτης του γραφείου μας και πληρεξούσιος δικηγόρος του καθ’ ού συζύγου, τόσο προφορικά κατά την συζήτηση της προσωρινής διαταγής ενώπιον του Δικαστηρίου, όσο και με το σημείωμα του με το οποίο υποβλήθηκαν νομικοί ισχυρισμοί για το αβάσιμο νομικό υπόβαθρο της αιτήσεως της συζύγου καθώς και πραγματικοί ισχυρισμοί επί των όσων ισχυρίστηκε η αιτούσα με την αίτησή της, απεδείχθη ότι δεν υπήρχε άμεση και κατεπείγουσα περίπτωση αποχώρησης του συζύγου από την οικογενειακή στέγη καθώς και ότι η συμπεριφορά του συζύγου δεν στοιχειοθετούσε μορφή ενδοοικογενειακής βίας, καθώς από κανένα έγγραφο και όσα επικαλέστηκε η πληρεξούσια δικηγόρος της αιτούσας στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, δεν απεδείχθησαν οι πραγματικοί και νομικοί ισχυρισμοί της αιτούσας.  

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με βάση τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, απέρριψε το αίτημα προσωρινής διαταγής της αιτούσας, καθώς δεν πιθανολογήθηκε ότι συντρέχουν τόσο σοβαροί και επείγοντος χαρακτήρα λόγοι, ώστε να διαταχθεί η μετοίκηση του καθ’ ού συζύγου από την οικογενειακή εστία, καθιστώντας συνακόλουθα, την με προσωρινή διαταγή των αιτημάτων περί ανάθεσης επιμέλειας και καθορισμού διατροφής του ανήλικου τέκνου τους ως άνευ αντικειμένου.