ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ - Άμεση Επανεγγραφή υποψηφίου σε διαγωνισμό

Άμεση επανεγγραφή υποψηφίου σε διαγωνισμό στους καταλόγους καταλλήλων ΕΠ.ΟΠ. του Ελληνικού Στρατού, μετά την αρχική απόρριψή του, έλαβε χώρα,  ύστερα από ενέργειες και νομικά αιτιολογημένη Αίτηση Θεραπείας του Γραφείου μας.

Δεκτή έκανε το Γενικό Επιτελείο Στρατού Αίτηση Θεραπείας υποψηφίου Επαγγελματία Οπλίτη στο πλαίσιο της Εγκυκλίου υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ. 424/1/460422/Σ119/53/16.3.2021, του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Β4 / Διεύθυνσης Στρατολογικού / 2ου), με την οποία προκηρύχθηκε η διαδικασία πλήρωσης χιλίων (1.000) θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) του Στρατού Ξηράς (ανδρών – γυναικών).

Ο υποψήφιος, αποκλείστηκε από τον οικείο πίνακα καταλλήλων υποψηφίων και μετά τον έλεγχο της αίτησης και των υποβληθέντων δικαιολογητικών δεν ήλθε σε θέση διορισμού, με την αιτιολογία της μη υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών.

 Κατόπιν ενεργειών μας και σχετικής, νομικά αιτιολογημένης, αιτήσεως θεραπείας που συνέταξε και υπέβαλε το Γραφείο μας, το Γενικό Επιτελείο Στρατού, απεφάνθη ότι ο υποψήφιος πληρούσε όλα τα κριτήρια διορισμού, παραγγέλλοντας, ως εκ τούτου, την επανεγγραφή του στην προσήκουσα σειρά στην οικεία θέση υποψηφίων καταλλήλων ή οποία έγινε άμεσα.