Συνεργάτες

Στελέχωση Γραφείου

 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΣΠΗΛΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Δικηγόρος  LLM, πτυχιούχος Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (LLM) από το Πανεπιστήμιο Λονδίνου (UCL και LSE) στο Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο (Commercial and Corporate Law). Είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

 Ασχολείται εκτενώς με ζητήματα εταιρικού δικαίου, εμπορικές συμβάσεις, εμπορικά δίκτυα, εξαγορές/ συγχωνεύσεις, ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και εμπορικής αντιπροσωπείας, ανταγωνισμού, δημοσιών διαγωνισμών, ασφαλιστικού δικαίου, κατασκευών, ελαττωματικών προϊόντων και δανειακών συμβάσεων.

Ασχολείται επίσης εκτενώς με πολύπλοκα θέματα τροχαίων ατυχημάτων  έχοντας εκπροσωπήσει με ιδιαίτερη επιτυχία ιδιώτες και νομικά πρόσωπα.

 Παρακολουθεί στενά τις νομικές εξελίξεις στο χώρο της ευρωπαϊκής  και εσωτερικής νομοθεσίας και των πρακτικών της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR),  έχει τον  σχεδιασμό και εποπτεία των έργων συμμόρφωσης με τον GDPR  των πελατών του γραφείου και  είναι  μέλος  επιτελικών GDPR  Group  διαφόρων εταιριών.

Ασχολείται σε βάθος με τα θέματα εταιρειών αυτοκινήτων (συμβάσεις, καταγγελίες, αγωγές αποζημίωσης πελατείας κλπ). Είναι δικηγόρος / νομικός σύμβουλος εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, νομικών προσώπων, εισηγμένων εταιρειών και συλλογικών φορέων.

Έχει διατελέσει δικηγόρος – συνεργάτης στο δικηγορικό γραφείο Αλ. Λυκουρέζου (1990-1991) και δικηγόρος – συνεργάτης στο δικηγορικό γραφείο του καθηγητή του εμπορικού δικαίου Ι.Ρόκα (1991-1993).   Αντιπρόεδρος (1993,1994) του Διοικητικού Συμβουλίου της “Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθήνας” συνδικαλιστικού οργάνου των νέων δικηγόρων, που εδρεύει και δρα στα πλαίσια του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά. 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ: Δικηγόρος παρ' Εφέταις - LLM, πτυχιούχος Νομικής Σχολής Παν/μιου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (LLM) από το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Εμπορικό - Εταιρικό Δίκαιο και στο Δίκαιο Επιχειρήσεων.

Ενεργεί για νομικά και φυσικά πρόσωπα τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται έντονα  στην αμιγώς μάχιμη Δικηγορία, σε έναν ευρύτατο κύκλο νομικών υποθέσεων.

Παρακολουθεί στενά τις νομικές εξελίξεις στο χώρο του δικαίου έχει δε  αναπτύξει και εξακολουθεί να αναπτύσσει ερευνητική - επιστημονική - διδακτική δραστηριότητα σε διάφορους φορείς του δικαίου, έχοντας προβεί στην σύνταξη ειδικών επιστημονικών μελετών για εξειδικευμένα νομικά θέματα, μεταξύ των οποίων: «Οι Ομοιόμορφοι Κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου για τις Εγγυητικές Επιστολές σε πρώτη ζήτηση - Έκδοση Νο 758 - Αναθεώρηση 2010», «Οι τραπεζικές ενέγγυες πιστώσεις στο Ελληνικό και Διεθνές Τραπεζικό Σύστημα», «Η δομή και λειτουργία του Αλληλόχρεου Λογαριασμού» κλπ.

Έχει εμβαθύνει σε υποθέσεις Αστικού και Εμπορικού - Εταιρικού Δικαίου και  έχει ασχοληθεί  διεξοδικά με ζητήματα εμπορικών συμβάσεων, εμπορικών δικτύων, franchising, factoring, leasing, εξαγορών, εταιρικών συγχωνεύσεων και εκκαθαρίσεων, ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και εμπορικής αντιπροσωπείας, διαγωνισμών, αλληλόχρεων λογαριασμών, ομολογιακών δανείων και αθέμιτου ανταγωνισμού. Ασχολείται εκτενώς με τον χειρισμό υποθέσεων ειδικών   θεμάτων εργατικού δικαίου, διεκδίκησης οικονομικών απαιτήσεων, θεμάτων  τραπεζικού δικαίου  κλπ.

Επιπλέον, πέραν του τομέα της βασικής του εξειδίκευσης, ασχολείται με την αντιμετώπιση ειδικών ζητημάτων Αστικού Δικαίου (Οικογενειακού, Εμπραγμάτου και  Κληρονομικού Δικαίου), υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων καθώς επίσης και υποθέσεις Διοικητικού Δικαίου που άπτονται της αστικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου από παράνομες πράξεις και παραλείψεις των οργάνων του, ενώ με αποτελεσματικότητα και ιδιαίτερη δυναμική, αναλαμβάνει τον χειρισμό περίπλοκων υποθέσεων Ποινικού Δικαίου,.

Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.

  

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Δικηγόρος παρ' Εφέταις, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης. Ιδιαίτερη ενασχόληση με θέματα Αστικού (Οικογενειακό, κληνονομικό και δίκαιο μισθώσεων) Εμπορικού και Εταιρικού Δικαίου, Δίκαιου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων και Διαγωνισμών.

Έχει  σημαντική εμπειρία και παρακολουθεί στενά τις νομικές εξελίξεις στο χώρο του Δικαίου των Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Προμηθειών, παρέχοντας νομική υποστήριξη σε επιχειρήσεις και ιδιώτες που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του δημοσίου, καθ’ όλη την πορεία και τα στάδια των διαγωνισμών που αφορούν τόσο το στάδιο κατάρτισης όσο και το στάδιο εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης. Έχει εκπροσωπήσει με  επιτυχία,  για θέματα σημαντικών διαγωνισμών,   μεγάλες εταιρίες αλλά και φυσικά πρόσωπα  κατά την υποβολή ενστάσεων και  προδικαστικών προσφυγών ενώπιον των Αναθετουσών Αρχών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και  ενώπιον των Αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων, μέσω της άσκησης αγωγών, προσφυγών και αιτήσεων ακύρωσης.

Διαθέτει  ιδιαίτερη θεωρητική κατάρτιση και εμπειρία στον τομέα του δικαίου και των πρακτικών της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR), παρακολουθώντας  στενά όλες τις νομικές εξελίξεις  στο θέμα αυτό καθώς και σε συναφείς χώρους της νομοθεσίας (cookie law, εμπορικό απόρρητο κλπ).

Ασχολείται εκτενώς με υποθέσεις Αστικού Δικαίου με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα εμπορικών και αστικών μισθώσεων, θέματα πωλήσεων, ελαττωματικών προϊόντων   και προστασίας καταναλωτή  καθώς και με υποθέσεις αμιγώς Εμπορικού/ Εταιρικού Δικαίου τόσο σε συμβουλευτικό, όσο και σε Δικαστηριακό επίπεδο ενώ  διαθέτει  επίσης σημαντική εμπειρία στους τομείς των   τροχαίων ατυχημάτων, Οικογενειακού Δικαίου, Δικαίου Ακινήτων και κτηματολογίου, καθώς και στον τομέα της Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας (κατοχύρωση και προστασία σημάτων).

Παράλληλα ασχολείται με υποθέσεις Διοικητικού και Υπαλληλικού Δικαίου, ομαδικών διεκδικήσεων Συλλόγων Εργαζομένων του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, καθώς και Συλλόγων Συνταξιούχων.

Μιλάει Αγγλικά και Πολωνικά.

  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΙΔΟΥ: Δικηγόρος παρ' Εφέταις, πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης. Ασχολείται με θέματα εμπορικού δικαίου, εμπορικών συμβάσεων, εμπορικών δικτύων, μισθώσεων, σημάτων, αγορανομικά και εργατικά θέματα. Έχει ιδιαίτερη εξοικείωση και εμπειρία σε θέματα ποινικού δικαίου, ειδικά οικονομικά ποινικά θέματα, οικονομικά ποινικά αδικήματα τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής όσο και σε επίπεδο δικαστηριακής δικηγορίας και έχει ασχοληθεί σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο με ειδικά θέματα εκκαθάρισης εταιρειών. Ασχολείται επισταμένως με θέματα και αντιδικίες τροχαίων ατυχημάτων. Έχει διατελέσει (2007-2012) δικηγόρος - συνεργάτης στο δικηγορικό γραφείο «Θεμ. Σοφός» και νομικός σύμβουλος Δημοτικών Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας.

 Μιλάει Αγγλικά και Ιταλικά.

 

ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ: Τελοιόφοιτος του τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει ιδιαίτερη  θεωρητική κατάρτιση σε θέματα προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και Ποινικού Δικαίου,  έχει  δε εκπονήσει  αρκετές  μελέτες και άρθρα  σχετικά με ζητήματα Συνταγματικού Δικαίου (ενδεικτικά: «Ζητήματα συνταγματικότητας ελληνικών νόμων», «Η υπερνομοθετική ισχύς του Συντάγματος»)  καθώς και αναλύσεις αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων.

Ασχολείται με θέματα κυρίως αστικού και  εμπορικού Δικαίου,  τροχαίων ατυχημάτων καθώς και με την οργάνωση και διεκπεραίωση υποθέσεων διεκδικήσεων Συλλόγων Εργαζομένων του Δημοσίου Τομέα και έχει εμβαθύνει ιδιαίτερα σε ζητήματα Διοικητικού Δικαίου και μισθοδοτικών διαφορών  από συμβάσεις εργαζομένων με το Δημόσιο.

Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΤΣΗ: Γραμματέας - Υπεύθυνος Διοικητικής υποστήριξης και οργάνωσης γραφείου. Μιλάει Αγγλικά.

ΜΑΡΙΑ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ: Γραμματέας - Υπεύθυνος υποστήριξης δικηγορικών και νομικών ενεργειών. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά.

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥ - ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Συμβολαιογράφος.

Το γραφείο,  για την άμεση κάλυψη των συμβολαιογραφικών αναγκών των πελατών του,  έχει μόνιμη και μακροχρόνια συνεργασία με την Συμβολαιογράφο Αθηνών Ευαγγελία Λιάκου –Σπηλιοπούλου, η οποία:

* Είναι πιστοποιημένη Συμβολαιογράφος στη Γεν. Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και στο ΕΤΑΜ και πιστοποιημένη Συμβολαιογράφος ως “One Stop Shop” (“Υπηρεσία Μιας Στάσης”).

* Παρέχει πλήρως μηχανογραφημένες υπηρεσίες μέσω των προγραμμάτων B- symbolaio, B-axies, B- foros, B-maps και B-ktima της εταιρίας B-LOGICA

* Συνεργάζεται με πληθώρα δικηγορικών εταιριών και  γραφείων όπως ενδεικτικά:

ΡΟΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ & Συνεργάτες.

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗΣ & Συνεργάτες

ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & Συνεργάτες.

ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ & Συνεργάτες.

ΜΑΝΟΥΚΑΣ - ΦΡΩΥΝΤΕ & Συνεργάτες. 

ΣΠ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  & Συνεργάτες.

Συνεργάζεται επίσης με πληθώρα γνωστών εταιρειών και νομικών προσώπων, όπως ενδεικτικά:

 • Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε.
 • ΓΚΡΗΚ ΓΚΟΛΝΤ Α.Β.Ε.Ε. (ΗΛΙΑΣ ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ)
 • ΕΚΚΑSERVICE Α.Ε. (Mercedes).
 • AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε. /CHARTIS (AIG EUROPE LIMITED)
 • COFFEE CONNECTION Α.Β.Ε.Ε..
 • PHARMACON Α.Φ.Ε.
 • HUAWEI Τεχνολογίες Υπηρεσίες Α.Ε.
 • ΤΖΙΟΣΙ ΠΡΕΤΖΙΟΖΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (GIOGHI PREZIOSI).
 • AQUISHOTELS & RESORTS A.E.
 • SOLAR ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.
 • WINDCRAFTΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
 • COMMUNICATIONFACTORY Α.Ε.
 • ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΘΕΑΤΡΑ Α.Ε.
 • Grams & Ounces Μ.ΕΠΕ
 • ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ ΑΕ
 • ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ
 • ERGOTRAK
 • EXECUTIVELEASEE.:
 • EXECUTIVEINSURANCE BROKERS A.E.:
 • SPEEDEX Α.Ε.:
 • MIRKAT SA
 • Κώστας Α. Παπαέλληνας (ΕΛΛΑΣ) ΑΕΒΕ
 • ΒΕΝΕΡΑΤΟ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ
 • MANTAGU (MANTAΓΚΟΥ) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ
 • ATHOS ASSET MANAGEMENT  ΑΕ
 • ACT NET TAX SOLUTIONS ΑΕ
 • ORBIT POLYMERS ΑΕ
 • ALCOVIN - ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΑΕΒΕ
 • EPTAGON