Τα φορολογικά προνόμια των αγροτικών συνεταιρισμών - Ν. 4384/2016

Ψηφίστηκε ο Νέος Νόμος 4384/2016 που ρυθμίζει τη μορφή, τη λειτουργία και τις φοροελαφρύνσεις των Αγροτικών Συνεταιρισμών.

 

Ειδικότερα:

1. Η νομική μορφή των Αγροτικών Συνεταιρισμών

 Σύμφωνα με το νέο νόμο, Αγροτικός Συνεταιρισμός καλείται η αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει, με την αμοιβαία βοήθεια και την αλληλεγγύη των μελών της, τη συλλογική οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μίας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης. Αγροτικοί Συνεταιρισμοί θεωρούνται και οι αλιευτικοί, κτηνοτροφικοί, πτηνοτροφικοί, μελισσοκομικοί, σηροτροφικοί, αγροτουριστικοί, αγροβιοτεχνικοί, οικοτεχνικοί και άλλοι συνεταιρισμοί οποιουδήποτε κλάδου ή δραστηριότητας της αγροτικής οικονομίας.

 Πρόκειται για νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που έχει εμπορική ιδιότητα. Αναπτύσσει κάθε είδους δραστηριότητα για την επίτευξη των σκοπών του στο πλαίσιο του νόμου και του καταστατικού του. Για την εκπλήρωση των σκοπών του, o Αγροτικός Συνεταιρισμός μπορεί να συνιστά νομικά πρόσωπα, να συμπράττει με καταναλωτικούς ή άλλους συνεταιρισμούς, με νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, με κοινωφελείς οργανισμούς, με επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), με συνεταιριστικές οργανώσεις άλλων χωρών και με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο της διακρατικής ή και διεπαγγελματικής συνεργασίας. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός, επίσης, να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

2. Η διαδικασία σύστασης ενός Αγροτικού Συνεταιρισμού

Για τη σύσταση ενός Αγροτικού Συνεταιρισμού απαιτείται η σύνταξη καταστατικού και η υπογραφή του από είκοσι (20) τουλάχιστον πρόσωπα, που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου, καθώς και η καταχώριση του καταστατικού στο βιβλίο μητρώου αγροτικών συνεταιρισμών που τηρείται στο Ειρηνοδικείο της έδρας του Αγροτικού Συνεταιρισμού. Από την καταχώριση αυτή, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα. Για τη σύσταση αλιευτικού Αγροτικού Συνεταιρισμού και για τη σύσταση Αγροτικού Συνεταιρισμού στους οποίους συμμετέχουν αποκλειστικά καλλιεργητές βιολογικών προϊόντων απαιτείται ελάχιστος αριθμός δέκα (10) προσώπων. Για την καταχώριση του καταστατικού κατατίθεται από το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού αίτηση στο Ειρηνοδικείο. Ο ειρηνοδίκης με πράξη του εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της αίτησης διατάσσει την καταχώριση του καταστατικού. Τέλος, ύστερα από την καταχώριση, η γραμματεία του Ειρηνοδικείου αποστέλλει εντός τριάντα (30) ημερών στην αρμόδια αρχή αντίγραφο του καταστατικού με την ημερομηνία καταχώρισής του. 

3. Οι οικονομικές ενισχύσεις και τα φορολογικά προνόμια των Αγροτικών Συνεταιρισμών

Σύμφωνα με το Ν. 4384/2016, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός τυγχάνει πλήθους φοροαπαλλαγών, ενισχύσεων και προνομίων

Ειδικότερα:  

- Οι εισφορές των μελών προς τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς δεν υπόκεινται σε φόρο ή σε τέλος χαρτοσήμου ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ τρίτου.

- Η νόμιμη προμήθεια για τις ασφαλιστικές συμβάσεις που καταρτίζονται ή ανανεώνονται με τη μεσολάβηση Αγροτικού Συνεταιρισμού, καταβάλλεται σε αυτούς.

- Τα πλεονάσματα της διαχειριστικής χρήσης των Αγροτικών Συνεταιρισμών, που διανέμονται στα μέλη και στα μέλη - επενδυτές, εφόσον συναλλάσσονται με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό, υπόκεινται μόνο σε φορολογία εισοδήματος των μελών ανεξάρτητα από την καταβολή τους ή την εξατομικευμένη διατήρησή τους ως κατάθεση στον Αγροτικό Συνεταιρισμό.

- Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί μπορούν να εντάσσονται στους εκάστοτε ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους.  

- Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί που συγχωνεύονται απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής κάθε είδους φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήμου, φόρου υπέρ τρίτων, δικαιωμάτων υποθηκοφυλάκων, δικαιωμάτων Ταμείων, αναλογικών δικαιωμάτων συμβολαιογράφων και κάθε άλλης απαλλαγής που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή στον κ.ν. 2190/1920, στο Ν.δ. 1297/1972 (Α` 217) και στο ν. 2166/1993, εφόσον συντρέχουν οι κατά περίπτωση προβλεπόμενες προϋποθέσεις των απαλλαγών.  

- Η μεταγραφή στα υποθηκοφυλακεία γίνεται ατελώς

Τέλος, ο νέος Νόμος 4384/2016 προβλέπει την δυνατότητα παροχής πληθώρας κινήτρων στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς που αναφέρονται σε επενδύσεις, στην ανάπτυξη των Αγροτικών Συνεταιρισμών, στην πρόσληψη και κατάρτιση στελεχών, στην επιλεξιμότητα για ανάθεση έργων και στην ενθάρρυνση ανάληψης πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων επ’ ωφελεία των μελών τους.