ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ – COVID 19 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΌ 27.4.2020 ΜΈΧΡΙ 15.5.2020.

 

Παρότι ανακοινώθηκε ότι ανοίγουν τα Δικαστήρια, συγκεκριμένες μόνο διαδικασίες διεξάγονται, στα Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία, Διοικητικά και Ποινικά Δικαστήρια, σύμφωνα με την σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ.26804/25.4.2020 (ΦΕΚ Β’ 1588/25.4.2020 Κ.Υ.Α), με βάση την οποία τα Δικαστήρια της Χώρας, βρίσκονται σε μερική αναστολή λειτουργίας μέχρι και την Παρασκευή 15/5/2020. Κατά το ως άνω αναφερόμενο διάστημα αναστέλλονται επίσης, όλες οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.

Από την παραπάνω αναστολή εξαιρούνται: α) οι συζητήσεις αιτήσεων εγγραφής και ανάκλησης συναινετικών προσημειώσεων, β) οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητικής κατάσχεσης κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση, κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, Ευρωπαϊκή Διαταγή δέσμευσης λογαριασμού, κατ΄ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, οι ανακλήσεις αυτών, καθώς και οι σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ., γ) η συζήτηση προσωρινών διαταγών χωρίς κλήτευση του αντιδίκου, δ) η δημοσίευση αποφάσεων και ε) η παραλαβή πιστοποιητικών με ημερομηνία παραλαβής, εντός της αναστολής, ενώ για τα Διοικητικά Δικαστήρια, δικάζονται από 6.5.2020, όλες οι υποθέσεις για τις οποίες οι διάδικοι έχουν δηλώσει ότι δεν θα εμφανιστούν στο ακροατήριο.

Αναλυτικά το πλαίσιο λειτουργίας των Δικαστηρίων της Χώρας έχει ως ακολούθως:

Α. Ειρηνοδικεία:

1) Θα συζητούνται συναινετικές προσημειώσεις υποθήκης, με έγγραφη διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4864/2020. Ειδικότερα, θα κατατίθενται κατ΄ ανώτατο όριο 5 αιτήσεις εγγραφής συναινετικών προσημειώσεων ανά πληρεξούσιο δικηγόρο.

2) Θα πραγματοποιούνται δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητικής κατάσχεσης κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση, κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, Ευρωπαϊκή Διαταγή δέσμευσης λογαριασμού, κατ΄ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, οι ανακλήσεις αυτών, καθώς και οι σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ.

 

3) Θα χορηγούνται ή θα ανακαλούνται προσωρινές διαταγές χωρίς κλήτευση του καθ΄ ου.

Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, θα παρατείνονται μέχρις εκδόσεως αποφάσεως επί της αιτήσεως, οίκοθεν με απόφαση του Ειρηνοδίκη προσδιορισμού ασφαλιστικών μέτρων και συζήτησης προσωρινών διαταγών.

4) Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις εκουσίας δικαιοδοσίας, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, τις οποίες κρίνει κατά περίπτωση ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας.

5) Δεν θα συζητούνται προσωρινές Διαταγές Υπερχρεωμένων. ΄Οσον αφορά, ωστόσο, προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί επί αιτήσεων του ν. 3869/2010 και 4605/2019 και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση ης υποθέσεως θα παρατείνονται μέχρι εκδόσεως αποφάσεως οίκοθεν από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

6) Δεν θα χορηγούνται αντίγραφα αποφάσεων και πιστοποιητικά κατά το ως άνω χρονικό διάστημα της αναστολής, πλην των πιστοποιητικών που ήδη εκδίδονται ηλεκτρονικά.

7) Θα δημοσιεύονται αποφάσεις και διατάξεις

 

Β. Πρωτοδικεία – Πολιτικές Υποθέσεις:

1) Θα συζητούνται συναινετικές εξαλείψεις προσημειώσεων υποθήκης, με έγγραφη διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4864/2020.

 

2) Θα πραγματοποιούνται δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο την μεταρρύθμιση ή εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης που είχαν δοθεί από τα Πρωτοδικεία.

3) Θα χορηγούνται και θα ανακαλούνται προσωρινές διαταγές, οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.

4) Τα πιστοποιητικά που είχαν προγραμματιστεί να χορηγηθούν από τα τμήματα του Πρωτοδικείου σε παρελθούσες ημερομηνίες παραλαβής (από 13-3-2020 έως 30-4-2020), θα χορηγηθούν αυστηρά στις ημερομηνίες που αναγράφονται για το κάθε τμήμα με ανακοίνωση του εκάστοτε Πρωτοδικείου.

5) Δεν θα παραλαμβάνονται αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών όσο διαρκεί η αναστολή. Τα Πιστοποιητικά : περί δηυοσίευσης ή υη διαθήκης, περί προσβολής ή υη του κληοονουικού δικαιώυατος και περί αποποίησης ή υη κληοονουιάς εξυπηρετούνται με ηλεκτρονική κατάθεση και παραλαβή στο solon.gov.gr με χρήση των κωδικών taxisnet του κάθε ενδιαφερόμενου. Καταβάλλονται προσπάθειες μέχρι 15-5-2020 να υπάρξει η δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης και των υπολοίπων πιστοποιητικών. Με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερωθείτε για τις δυνατότητες αυτές .

6) Όσον αφορά τα πιστοποιητικά αφερεγγυότητας, δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις για τις εταιρείες που συμμετέχουν σε οποιαδήποτε φάση στους δημόσιους διαγωνισμούς, ακόμα και αν η εταιρεία έχει κηρυχθεί προσωρινά ανάδοχος, γιατί εξυπηρετούνται με υπεύθυνες δηλώσεις που έχουν ισχύ σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 41 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ τ. Α' 84/13-4-2020).

 

Γ. Διοικητικά Δικαστήρια:

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα Διοικητικά Δικαστήρια επιτρέπεται από 6.5.2020 η εκδίκαση των υποθέσεων για τις οποίες οι διάδικοι έχουν δηλώσει ότι δεν θα εμφανιστούν στο ακροατήριο, με κατάθεση πλήρη φάκελου μέχρι την προηγούμενη της δικασίμου ημέρα, ο οποίος θα πρέπει να περιέχει γραμμάτιο προείσπραξης, τα σχετικά έγγραφα των διαδίκων και δήλωση πληρεξουσίου δικηγόρου, διαφορετικά οι υποθέσεις θα αναβάλλονται οίκοθεν.

 

Δ. Ποινικά Δικαστήρια:

Εξαιρούνται της αναστολής:

1) Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.

2) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορισμένες προς εκδίκαση υποθέσεις που εμπίπτουν στις κατωτέρω περιπτώσεις 3 και 4, καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων σε όσα δικαστήρια της χώρας προβλέπεται τέτοια κλήρωση.

3) Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης.

4) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.1.2021.

Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω εξαιρέσεων.