Τρέχοντα θέματα

ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο από  Έλληνες (φυσικά ή και νομικά πρόσωπα) είναι μια πολύ συχνή και επαναλαμβανόμενη πρακτική τα τελευταία χρόνια για μια σειρά από λόγους (φορολογικούς,  λειτουργικούς κλπ).

Το νέο στοιχείο που ισχύει για τις εταιρείες στην Κύπρο,  είναι ότι,  από τον Μάρτιο 2022 οι μέτοχοι της εταιρείας θα πρέπει να είναι γνωστοί και να κατονομάζονται μέχρι του τελευταίου φυσικού προσώπου, με αποτέλεσμα να είναι λιγότερο επιθυμητή ως επιλογή,  η συμμετοχή στην εταιρεία Κυπρίων πολιτών ως εκπροσώπων της εταιρείας.

Περισσότερα...

ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΞΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα ρυθμίζεται στο άρθρο 50 του ν. 2190/20 και στα άρ. 57-58 του Ν. 3190/55, σύμφωνα με τα οποία, προκειμένου για την ίδρυση υποκαταστήματος ξένης εταιρίας στην Ελλάδα, πρέπει να ληφθεί ένας ελληνικός αριθμός φορολογικού μητρώου από την Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται το υποκατάστημα, καθώς και να υποβληθεί αίτηση για την ίδρυση υποκαταστήματος. Τα έγγραφα που απαιτούνται για αυτό είναι οι εξής:

  • Το καταστατικό της αλλοδαπής επιχείρησης με Apostille. 
  • Απόσπασμα από το εμπορικό μητρώο της αλλοδαπής εταιρείας, από την οποία προκύπτει, μεταξύ άλλων, το ελάχιστο κεφάλαιο εταιρείας περιορισμένης ευθύνης των € 4.500 ή € 60.000 για ανώνυμη εταιρία (με Apostille).

Περισσότερα...

ΑΚΙΝΗΤΑ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Διόρθωση Αγνώστου Ιδιοκτήτη - Διαδικασία

Σύμφωνα τις διατάξεις που ισχύουν αναφορικά με την λειτουργία του κτηματολογίου, στην περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής και ειδικότερα όταν στο κτηματολογικό φύλλο ακινήτου αναγράφεται η ένδειξη ¨ΑΓΝΩΣΤΟΣ¨, τότε μπορεί να ζητηθεί η διόρθωση της ανακριβούς αυτής εγγραφής με αίτηση, η οποία απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της τοποθεσίας του ακινήτου και εκδικάζεται κατά τις διατάξεις της εκουσίας δικαιοδοσίας.

Όταν όμως ο δικαιούχος επικαλείται ως τίτλο κτήσεως την έκτακτη χρησικτησία, τότε θα πρέπει να ασκήσει τακτική αγωγή ενώπιον του καθ΄ύλη και κατά τόπον αρμόδιου Δικαστηρίου, η οποία υποχρεωτικά στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

Η προθεσμία για τις παραπάνω ενέργειες είναι πλέον οκτώ έτη, αρχόμενη από την επομένη της δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, της απόφασης για την έναρξη λειτουργίας Κτηματολογίου στην οικεία κτηματογραφούμενη περιοχή.

Περισσότερα...

ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ – ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Η ίδρυση και λειτουργία εταιρείας στην γειτονική Βουλγαρία από Έλληνες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) είναι πολύ διαδεδομένη τα τελευταία χρόνια για διάφορους λόγους,  όπως φορολογικούς, λόγους περιστολής κόστους  ανάγκη  ίδρυσης υποκαταστημάτων  και άλλους. Ως αποτέλεσμα αυτού, στην Βουλγαρία υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών Ελληνικών συμφερόντων που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται ενεργά στη γειτονική χώρα ενώ επιπλέον υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών Ελληνικών συμφερόντων που εμφανίζει μικρή ή τυπική δραστηριότητα.

Ωστόσο, ενώ η σύσταση μιας εταιρείας στη Βουλγαρία είναι αρκετά οικονομική και σχετικά γρήγορη (όπως θα αναφερθεί παρακάτω) το τελευταίο διάστημα έχουν εμφανιστεί σοβαρά προβλήματα στην ίδρυση και κυρίως  πρακτική λειτουργία νέων εταιρειών, καθότι οι Τραπεζικές αρχές στη Βουλγαρία δεν ανοίγουν ή ανοίγουν με μεγάλη δυσκολία τραπεζικούς λογαριασμούς σε ξένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Περισσότερα...