ΑΣΕΠ: Σημαντική επιτυχία του γραφείου μας - Εγινε δεκτή εκπρόθεσμη ένσταση - Επανεγγραφή υποψηφίου στον κατάλογο προσωπικού

Δεκτή έκανε η Επιτροπή Ενστάσεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), εκπρόθεσμη ένσταση που υπέβαλλε το γραφείο μας για λογαριασμό υποψηφίου προς κατάταξη στους οικείους ηλεκτρονικούς καταλόγους προσωπικού της 6ης ΥΠΕ.

 

Ο υποψήφιος, κατετάγη στον οικείο πίνακα κατάταξης της κατηγορίας/κλάδου ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ και μετά τον έλεγχο της αίτησης και των υποβληθέντων δικαιολογητικών δεν ήλθε σε θέση πρόσληψης, με την αιτιολογία «ΕΛΛΕΙΨΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ», καθότι δεν είχε υποβάλλει βεβαίωση του ασφαλιστικού του φορέα.

 

Όταν η υπόθεση ανατέθηκε στο γραφείο μας, είχε ήδη εκπνεύσει η εκ του νόμου προβλεπόμενη προθεσμία για την υποβολή της ενστάσεως. Εν γνώσει του υποψηφίου και έχοντας εξαρχής την πλήρη προς τούτο συγκατάθεσή του, καταθέσαμε εκπρόθεσμη ένσταση, με κατάλληλη νομική και πραγματική τεκμηρίωση, προκειμένου η επιτροπή ενστάσεων του ΑΣΕΠ να παραγγείλει την επανεγγραφή του υποψηφίου στον ηλεκτρονικά αναρτημένο κατάλογο επικουρικού προσωπικού.

 

Κατόπιν αυτού, η επιτροπή ενστάσεων του ΑΣΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη τους βάσιμους νομικούς και πραγματικούς ισχυρισμούς μας, ΕΚΑΝΕ ΔΕΚΤΗ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΝΣΤΑΣΗ ΜΑΣ και απεφάνθη ότι ο υποψήφιος πληρούσε όλα τα κριτήρια πρόσληψης, παραγγέλλοντας την επανεγγραφή του υποψηφίου στον ηλεκτρονικό κατάλογο επικουρικού προσωπικού και στην προσήκουσα σειρά του οικείου πίνακα κατάταξης.