ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Στελέχωση Γραφείου

 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΣΠΗΛΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Δικηγόρος  LLM, πτυχιούχος Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (LLM) από το Πανεπιστήμιο Λονδίνου (UCL και LSE) στο Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο (Commercial and Corporate Law). Είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ασχολείται εκτενώς με ζητήματα εταιρικού δικαίου, εμπορικές συμβάσεις, εμπορικά δίκτυα, εξαγορές/ συγχωνεύσεις, ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και εμπορικής αντιπροσωπείας, ανταγωνισμού, δημοσιών διαγωνισμών, ασφαλιστικού δικαίου, κατασκευών, ελαττωματικών προϊόντων και δανειακών συμβάσεων.

Ασχολείται επίσης εκτενώς με πολύπλοκα θέματα τροχαίων ατυχημάτων  έχοντας εκπροσωπήσει με ιδιαίτερη επιτυχία ιδιώτες και νομικά πρόσωπα.

Παρακολουθεί στενά τις νομικές εξελίξεις στο χώρο της ευρωπαϊκής  και εσωτερικής νομοθεσίας και των πρακτικών της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR),  έχει τον  σχεδιασμό και εποπτεία των έργων συμμόρφωσης με τον GDPR  των πελατών του γραφείου και  είναι  μέλος  επιτελικών GDPR  Group  διαφόρων εταιριών.

Ασχολείται σε βάθος με τα θέματα εταιρειών αυτοκινήτων (συμβάσεις, καταγγελίες, αγωγές αποζημίωσης πελατείας κλπ). Είναι δικηγόρος / νομικός σύμβουλος εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, νομικών προσώπων, εισηγμένων εταιρειών και συλλογικών φορέων.

Έχει διατελέσει δικηγόρος – συνεργάτης στο δικηγορικό γραφείο Αλ. Λυκουρέζου (1990-1991) και δικηγόρος – συνεργάτης στο δικηγορικό γραφείο του καθηγητή του εμπορικού δικαίου Ι.Ρόκα (1991-1993).   Αντιπρόεδρος (1993,1994) του Διοικητικού Συμβουλίου της “Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθήνας” συνδικαλιστικού οργάνου των νέων δικηγόρων, που εδρεύει και δρα στα πλαίσια του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ: Δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω – LLM, πτυχιούχος Νομικής Σχολής Παν/μιου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (LLM) από το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Εμπορικό – Εταιρικό Δίκαιο και στο Δίκαιο Επιχειρήσεων.

Ενεργεί για νομικά και φυσικά πρόσωπα τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται έντονα  στην αμιγώς μάχιμη Δικηγορία, σε έναν ευρύτατο κύκλο νομικών υποθέσεων.

Παρακολουθεί στενά τις νομικές εξελίξεις στο χώρο του δικαίου έχει δε  αναπτύξει και εξακολουθεί να αναπτύσσει ερευνητική – επιστημονική – διδακτική δραστηριότητα σε διάφορους φορείς του δικαίου, έχοντας προβεί στην σύνταξη ειδικών επιστημονικών μελετών για εξειδικευμένα νομικά θέματα, μεταξύ των οποίων: «Οι Ομοιόμορφοι Κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου για τις Εγγυητικές Επιστολές σε πρώτη ζήτηση – Έκδοση Νο 758 – Αναθεώρηση 2010», «Οι τραπεζικές ενέγγυες πιστώσεις στο Ελληνικό και Διεθνές Τραπεζικό Σύστημα», «Η δομή και λειτουργία του Αλληλόχρεου Λογαριασμού» κλπ.

Έχει εμβαθύνει σε υποθέσεις Αστικού και Εμπορικού – Εταιρικού Δικαίου και  έχει ασχοληθεί  διεξοδικά με ζητήματα εμπορικών συμβάσεων, εμπορικών δικτύων, franchising, factoring, leasing, εξαγορών, εταιρικών συγχωνεύσεων και εκκαθαρίσεων, ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και εμπορικής αντιπροσωπείας, διαγωνισμών, αλληλόχρεων λογαριασμών, ομολογιακών δανείων και αθέμιτου ανταγωνισμού. Ασχολείται εκτενώς με τον χειρισμό υποθέσεων ειδικών   θεμάτων εργατικού δικαίου, διεκδίκησης οικονομικών απαιτήσεων, θεμάτων  τραπεζικού δικαίου  κλπ.

Επιπλέον, πέραν του τομέα της βασικής του εξειδίκευσης, ασχολείται με την αντιμετώπιση ειδικών ζητημάτων Αστικού Δικαίου (Οικογενειακού, Εμπραγμάτου και  Κληρονομικού Δικαίου), υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων καθώς επίσης και υποθέσεις Διοικητικού Δικαίου που άπτονται της αστικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου από παράνομες πράξεις και παραλείψεις των οργάνων του, ενώ με αποτελεσματικότητα και ιδιαίτερη δυναμική, αναλαμβάνει τον χειρισμό περίπλοκων υποθέσεων Ποινικού Δικαίου,.

Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.

 

ΑΙΡΗΝ ΜΠΟΥΤΑ: Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς (ΔΣΠ). Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (LLM) στο Εμπορικό Δίκαιο (Commercial Law) από το Πανεπιστήμιο Derby της Αγγλίας και κάτοχος πτυχίου νομικής σχολής (LLB) από το Πανεπιστήμιο Derby της Αγγλίας και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Ασχολείται με ζητήματα εμπορικού και εταιρικού δικαίου και ιδιαίτερα με εμπορικές συμβάσεις, εμπορικά δίκτυα, franchising, factoring, leasing και ζητήματα εμπορικής αντιπροσωπείας.

Πέραν του τομέα της βασικής της ενασχόλησης, ασχολείται με εξειδικευμένα ζητήματα εμπορικών και αστικών μισθώσεων, πωλήσεων, ελαττωματικών προϊόντων καθώς και ειδικά θέματα και υποθέσεις Αστικού Δικαίου (τομείς οικογενειακού και κληρονομικού, ειδικά θέματα κτηματολογίου, τροχαία ατυχήματα).

Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΟΜΠΟΤΗ: Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ). Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (LLM) στο Αστικό Δίκαιο (Civil Law) της Νομικής Σχολής Αθηνών του ΕΚΠΑ και πτυχίου νομικής σχολής (LLB) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Εξειδικεύεται και ασχολείται με υποθέσεις δικαίου ακινήτων (δίκαιο Κτηματολογίου, διανομή, μεταβιβάσεις ακινήτων, γειτονικό δίκαιο κ.ά.), κληρονομικού και οικογενειακού δικαίου, δικαίου καταναλωτή, συμβάσεων πώλησης και μεταβίβασης, αστικών και εμπορικών μισθώσεων, τροχαίων ατυχημάτων.

Ασχολείται επίσης με ζητήματα εμπορικού και εταιρικού δικαίου, δικαίου σημάτων και ελεύθερου/αθέμιτου ανταγωνισμού, καθώς και αστικού δικαίου ενωσιακής προέλευσης.

Μιλάει Αγγλικά και Γερμανικά.

 

ΗΛΙΑΝΑ ΑΝΔΡΩΝΟΥ: Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Πτυχιούχος του τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών. Κάτοχος πιστοποίησης με αντικείμενο «Δημόσιες Συμβάσεις – Επίκαιρα και κρίσιμα ζητήματα» από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Νομικής Ορολογίας στα Αγγλικά από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ασχολείται με θέματα διοικητικού δικαίου και ζητήματα δημοσίων συμβάσεων καθώς και με θέματα αστικού δικαίου, μισθώσεων, τροχαίων ατυχημάτων, εμπορικών συμβάσεων.

Επιπλέον, ασχολείται ιδιαίτερα με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ελληνικές και αλλοδαπές εταιρείες καθώς και την εκπροσώπηση αυτών σε δικαστηριακό επίπεδο. Παρακολουθεί στενά τις νομικές εξελίξεις, συμμετέχοντας σε ημερίδες και σεμινάρια.

Μιλάει Αγγλικά και Ισπανικά.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΦΕΤΣΟΥ: Γραμματέας – Υπεύθυνος Διοικητικής υποστήριξης και οργάνωσης γραφείου.

Μιλάει Αγγλικά.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΕΛΗ: Γραμματέας – Υπεύθυνος υποστήριξης δικηγορικών και νομικών ενεργειών.

Μιλάει Αγγλικά, Γερμανικά

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥ – ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Συμβολαιογράφος.

Το γραφείο,  για την άμεση κάλυψη των συμβολαιογραφικών αναγκών των πελατών του,  έχει μόνιμη και μακροχρόνια συνεργασία με την Συμβολαιογράφο Αθηνών Ευαγγελία Λιάκου –Σπηλιοπούλου, η οποία:

* Είναι πιστοποιημένη Συμβολαιογράφος στη Γεν. Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και στο ΕΤΑΜ και πιστοποιημένη Συμβολαιογράφος ως “One Stop Shop” (“Υπηρεσία Μιας Στάσης”).

* Παρέχει πλήρως μηχανογραφημένες υπηρεσίες μέσω των προγραμμάτων B- symbolaio, B-axies, B- foros, B-maps και B-ktima της εταιρίας B-LOGICA

* Συνεργάζεται με πληθώρα δικηγορικών εταιριών και  γραφείων όπως ενδεικτικά:

ΡΟΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ & Συνεργάτες.

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗΣ & Συνεργάτες

ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & Συνεργάτες.

ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ & Συνεργάτες.

ΜΑΝΟΥΚΑΣ – ΦΡΩΥΝΤΕ & Συνεργάτες.

ΣΠ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  & Συνεργάτες.

Συνεργάζεται επίσης με πληθώρα γνωστών εταιρειών και νομικών προσώπων, όπως ενδεικτικά:

 • Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε.
 • ΓΚΡΗΚ ΓΚΟΛΝΤ Α.Β.Ε.Ε. (ΗΛΙΑΣ ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ)
 • ΕΚΚΑSERVICE Α.Ε. (Mercedes).
 • AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε. /CHARTIS (AIG EUROPE LIMITED)
 • COFFEE CONNECTION Α.Β.Ε.Ε..
 • PHARMACON Α.Φ.Ε.
 • HUAWEI Τεχνολογίες Υπηρεσίες Α.Ε.
 • ΤΖΙΟΣΙ ΠΡΕΤΖΙΟΖΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (GIOGHI PREZIOSI).
 • AQUISHOTELS & RESORTS A.E.
 • SOLAR ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.
 • WINDCRAFTΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
 • COMMUNICATIONFACTORY Α.Ε.
 • ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΘΕΑΤΡΑ Α.Ε.
 • Grams & Ounces Μ.ΕΠΕ
 • ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ ΑΕ
 • ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ
 • ERGOTRAK
 • EXECUTIVELEASEE.:
 • EXECUTIVEINSURANCE BROKERS A.E.:
 • SPEEDEX Α.Ε.:
 • MIRKAT SA
 • Κώστας Α. Παπαέλληνας (ΕΛΛΑΣ) ΑΕΒΕ
 • ΒΕΝΕΡΑΤΟ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ
 • MANTAGU (MANTAΓΚΟΥ) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ
 • ATHOS ASSET MANAGEMENT  ΑΕ
 • ACT NET TAX SOLUTIONS ΑΕ
 • ORBIT POLYMERS ΑΕ
 • ALCOVIN – ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΑΕΒΕ
 • EPTAGON