Εργατικό Δίκαιο

Το γραφείο εκπροσωπεί τόσο εταιρείες όσο και ομάδες εργαζομένων και παρέχει υπηρεσίες σε μεγάλο φάσμα ζητημάτων εργατικού δικαίου.

Ενδεικτικά:

 • Απαιτήσεις εργαζομένων, ατομικές και ομαδικές.
 • Ομαδικές απολύσεις.
 • Αναθεώρηση όρων εργασίας και συμβάσεων εργασίας. Συμβάσεις διοικητικών στελεχών.
 • Συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, συμβάσεις έργου και συμβάσεις εντολής.
 • Αντιμετώπιση εργασιακών θεμάτων σε μεταβιβάσεις επιχειρήσεων, συγχωνεύσεις κλπ.
 • Αποζημίωση υπαλλήλων και στελεχών.
 • Δυσμενείς μεταβολές συνθηκών εργασίας.
 • Καταγγελία συμβάσεων εργασίας και καταβολή αποζημιώσεων.
 • Εργατικά Ατυχήματα.
 • Δικαστική εκπροσώπηση σε εργατικές διαφορές.
 • Εκπροσώπηση σε διαδικασίες διαμεσολάβησης και διαιτησίας σε εργατικές διαφορές.