ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ: Δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω – LLM, πτυχιούχος Νομικής Σχολής Παν/μιου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (LLM) από το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Εμπορικό – Εταιρικό Δίκαιο και στο Δίκαιο Επιχειρήσεων.

Ενεργεί για νομικά και φυσικά πρόσωπα τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται έντονα  στην αμιγώς μάχιμη Δικηγορία, σε έναν ευρύτατο κύκλο νομικών υποθέσεων.

Παρακολουθεί στενά τις νομικές εξελίξεις στο χώρο του δικαίου έχει δε  αναπτύξει και εξακολουθεί να αναπτύσσει ερευνητική – επιστημονική – διδακτική δραστηριότητα σε διάφορους φορείς του δικαίου, έχοντας προβεί στην σύνταξη ειδικών επιστημονικών μελετών για εξειδικευμένα νομικά θέματα, μεταξύ των οποίων: «Οι Ομοιόμορφοι Κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου για τις Εγγυητικές Επιστολές σε πρώτη ζήτηση – Έκδοση Νο 758 – Αναθεώρηση 2010», «Οι τραπεζικές ενέγγυες πιστώσεις στο Ελληνικό και Διεθνές Τραπεζικό Σύστημα», «Η δομή και λειτουργία του Αλληλόχρεου Λογαριασμού» κλπ.

Έχει εμβαθύνει σε υποθέσεις Αστικού και Εμπορικού – Εταιρικού Δικαίου και  έχει ασχοληθεί  διεξοδικά με ζητήματα εμπορικών συμβάσεων, εμπορικών δικτύων, franchising, factoring, leasing, εξαγορών, εταιρικών συγχωνεύσεων και εκκαθαρίσεων, ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και εμπορικής αντιπροσωπείας, διαγωνισμών, αλληλόχρεων λογαριασμών, ομολογιακών δανείων και αθέμιτου ανταγωνισμού. Ασχολείται εκτενώς με τον χειρισμό υποθέσεων ειδικών   θεμάτων εργατικού δικαίου, διεκδίκησης οικονομικών απαιτήσεων, θεμάτων  τραπεζικού δικαίου  κλπ.

Επιπλέον, πέραν του τομέα της βασικής του εξειδίκευσης, ασχολείται με την αντιμετώπιση ειδικών ζητημάτων Αστικού Δικαίου (Οικογενειακού, Εμπραγμάτου και  Κληρονομικού Δικαίου), υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων καθώς επίσης και υποθέσεις Διοικητικού Δικαίου που άπτονται της αστικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου από παράνομες πράξεις και παραλείψεις των οργάνων του, ενώ με αποτελεσματικότητα και ιδιαίτερη δυναμική, αναλαμβάνει τον χειρισμό περίπλοκων υποθέσεων Ποινικού Δικαίου,.

Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.