ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΤΡΟΧΑΙΟ

Θανατηφόρο Τροχαίο – Τι και ποιοι διεκδικούν

Σε ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, οι οικείοι του θανόντος μπορούν να διεκδικήσουν πολύ μεγάλη αποζημίωση και χρηματικές απαιτήσεις (περιουσιακές ζημίες, στέρηση διατροφής, ψυχική οδύνη, δαπάνες κηδείας κλπ).

Απαραίτητη προϋπόθεση και μόνο ουσιαστικά μέσο, για τον σκοπό αυτό, αποτελεί μία νομικά άρτιαεμπεριστατωμένη και τεχνικά τεκμηριωμένη Αγωγή.

Η επικοινωνία από την πρώτη στιγμή με εξειδικευμένο Δικηγόρο στα τροχαία ατυχήματα και η άμεση εμπλοκή του στην υπόθεση, είναι όχι μόνο ενδεδειγμένη αλλά απαραίτητη.

Αναλυτικότερα, τα ποσά που μπορούν να διεκδικηθούν :

Η επικοινωνία από την πρώτη στιγμή με εξειδικευμένο Δικηγόρο στα τροχαία ατυχήματα και η άμεση εμπλοκή του στην υπόθεση, είναι όχι μόνο ενδεδειγμένη αλλά απαραίτητη.

Αναλυτικότερα, τα ποσά που μπορούν να διεκδικηθούν :

Ι. Χρηματική Ικανοποίηση λόγω Ψυχικής Οδύνης
Ο θάνατος προκαλεί μοιραία τον ιδιαίτερο ψυχικό πόνο των ανθρώπων που συνδέονταν συναισθηματικά και ψυχικά με τον θανόντα. Παρά το γεγονός ότι κανένα ποσό δεν μπορεί να αντισταθμίσει αυτήν την απώλεια, το Δικαστήριο επιδικάζει εύλογη αποζημίωση σε όλα αυτά τα πρόσωπα, λόγω αυτού του ψυχικού πόνου που δοκιμάζουν εξ αιτίας του θανάτου.

 Το κονδύλιο αυτό δικαιούνται μόνο όσοι στενά συνδέονται με το θανόντα. Με βάση τη νομολογία, στενά συνδεδεμένα θεωρούνται τα μέλη της οικογένειας του αποβιώσαντος, με βασικό κριτήριο αξιολόγησης της συναισθηματικής εγγύτητας μεταξύ των δικαιούχων και του θύματος, την έννοια της συμβίωσης.

Έτσι, σύμφωνα με τις πάγιες πλέον θέσεις της ελληνικής νομολογίας

 • Γονείς
 • Τέκνα
 • Εγγόνια
 • Δισέγγονα
 • Θετά τέκνα
 • Κυοφορούμενο τέκνο
 • Τέκνο συζύγου θανόντα
 • Γαμπρός, Νύφη από τέκνα
 • Θείοι, Θείες
 • Πατριός, Μητριά
 • Παππούς, Γιαγιά
 • Πεθερός, Πεθερά
 • Αμφιφαλοί Αδέλφια
 • Ετεροθαλή αδέλφια
 • Σύζυγος
 • Μνηστός – ή
 • Σύντροφος – Ελεύθερη Συμβίωση

ΙΙ. Δαπάνες κηδείας και ενταφιασμού
Οι κληρονόμοι του θανόντος μπορούν να ζητήσουν από το Δικαστήριο το συνολικό χρηματικό ποσό που δαπανήθηκε, για την κηδεία και τον ενταφιασμό του θανόντος προσώπου.

ΙΙΙ. Αποζημίωση για Στέρηση Διατροφής, Συνεισφοράς, Υπηρεσιών
Ο νόμος προβλέπει ρητά ότι, σε περίπτωση θανατηφόρου τροχαίου, ο υπόχρεος σε αποζημίωση για τη θανάτωση κάποιου άλλου, υποχρεούται να αποζημιώσει όλα εκείνα τα πρόσωπα, τα οποία δυνάμει του νόμου μπορούσαν να απαιτήσουν διατροφή από το θύμα (λ.χ. ο σύζυγος, οι ανιόντες, οι κατιόντες και τα αδέλφια κλπ).

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οι γονείς, υπό κάποιες προϋποθέσεις, δύνανται να διεκδικήσουν από τα τέκνα παροχή υπηρεσιών. Επομένως, εάν, στην περίπτωση αυτή, πεθάνει κάποιο από τα τέκνα σε τροχαίο ατύχημα, οι γονείς στερούνται αυτές τις υπηρεσίες και δικαιούνται αποζημίωσης για τη στέρηση των υπηρεσιών αυτών.

IV
. Περιουσιακές Ζημίες
1) Αποζημίωση για τις δαπάνες πλήρους επισκευής και αποκατάστασης του οχήματος (αξία ανταλλακτικών και αξία εργασίας μηχανικών συνεργείου, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.).  Μπορείτε, αφού επισκευάσετε το όχημα, να απαιτήσετε την καταβολή της πλήρους αξίας των ανταλλακτικών και των εργασιών επισκευής του αυτοκινήτου. Στο σημείο αυτό καθοριστική είναι η σύνταξη ειδικής και αιτιολογημένης εκτίμησης των υλικών ζημιών του οχήματος και του συνολικού χρηματικού ποσού που θα απαιτήσει η επισκευή του από εξειδικευμένο πραγματογνώμονα σε συνεργασία με ένα έμπειρο δίκτυο τεχνικών συμβούλων.

2)  Αποζημίωση λόγω μείωσης της εμπορικής αξίας του οχήματος. Εξ αιτίας του τροχαίου ατυχήματος, η αξία των εμπλεκόμενων οχημάτων μειώνεται αναπόφευκτα, ακόμα κι αν αυτά έχουν πλήρως επισκευαστεί. Η μείωση της εμπορικής αξίας του οχήματος που ενεπλάκη σε ένα τροχαίο ατύχημα οφείλεται στο γεγονός ότι κάθε μελλοντικός υποψήφιος αγοραστής ενός τέτοιου οχήματος, με βάση τους παραδεδεγμένους κανόνες της κοινής πείρας και της λογικής, διατηρεί αναπόφευκτα τις επιφυλάξεις του. Το στοιχείο αυτό  μειώνει καθοριστικά την εμπορική αξία του οχήματος, στοιχειοθετώντας ισόποσο αίτημα αποζημίωσης υπέρ του εκάστοτε ιδιοκτήτη.

3) Πλήρη εμπορική αξία του οχήματος, σε περίπτωση ολικής καταστροφής (αφαιρουμένων της αξίας των σώστρων). Το σπουδαίο αυτό κονδύλιο μπορείτε να αξιώσετε από το Δικαστήριο, σε περίπτωση που το όχημα έχει υποστεί τόσο σημαντικές υλικές ζημίες, ώστε οικονομικά να καθίσταται πλέον ασύμφορη η επισκευή του. Αυτό πρακτικά συμβαίνει όταν το χρηματικό ποσό που προϋποθέτει η επισκευή του οχήματος υπερβαίνει ή προσεγγίζει έστω την εμπορική αξία που το όχημα είχε κατά τον κρίσιμο χρόνο του τροχαίου ατυχήματος. Κατά τον υπολογισμό της τρέχουσας εμπορικής αξίας του ολοσχερώς κατεστραμμένου οχήματος,  αφαιρείται το ποσό στο οποίο μπορεί να μεταβιβαστεί ο,τιδήποτε τυχόν έχει απομείνει από το όχημα, κατόπιν της ολοσχερούς καταστροφής. Για το λόγο αυτό, καθοριστική είναι η σύνταξη άρτια αιτιολογημένης και αναλυτικής έκθεσης πραγματογνωμοσύνης, από την οποία θα πρέπει να προκύπτουν: 1) Η συνολική αξία αποκατάστασης των υλικών ζημιών του οχήματος, 2) η συνολική εμπορική αξία του οχήματος κατά τον κρίσιμο χρόνο του τροχαίου ατυχήματος και 3) η συνολική αξία των σώστρων, η οποία αφαιρείται από την συνολική εμπορική αξία του κατεστραμμένου οχήματος.

4) Έξοδα ορισμού πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων για την ανάλυση και αποτύπωση των ειδικών συνθηκών του τροχαίου ατυχήματος. Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από την στιγμή που λαμβάνει χώρα ένα τροχαίο ατύχημα, μέχρι και την έκδοσης δικαστικής απόφασης ή την είσπραξη της μέγιστης δυνατής αποζημίωσης από τον παθόντα ιδιοκτήτη του ζημιωθέντος οχήματος, καθοριστική είναι η σύνταξη και κατάθεση ειδικής τεχνικής πραγματογνωμοσύνης, η οποία αποτυπώνει την ακριβή αξία των υλικών ζημιών και την αξία της πλήρους αποκατάστασης του οχήματος, προκειμένου να επανέλθει στην προτέρα κατάσταση, δηλαδή στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν το τροχαίο συμβάν.

5) Αποζημίωση λόγω καταστροφής ή βλάβης των προσωπικών ειδών του οδηγού και των συνεπιβατών (λ.χ. ρούχων, κινητών τηλεφώνων, κράνους, τυχόν ηλεκτρικών συσκευών κλπ). Πέραν των ανωτέρω, όμως, και αυτή ακόμα η ένταση της πρόσκρουσης αλλά και η ισχυρή δύναμη της τριβής που εκτονώνονται κατά την διάρκεια ενός τροχαίου ατυχήματος, οδηγούν, τις περισσότερες φορές, στην καταστροφή του ρουχισμού και των υπόλοιπων προσωπικών αντικειμένων που τόσο ο οδηγός όσο και οι συνεπιβάτες ενδέχεται να έχουν μαζί τους (λ.χ. κράνος, ρολόι, κινητό τηλέφωνο, γυαλιά μυωπίας, γυαλιά ηλίου, ηλεκτρικές συσκευές tablet κλπ).

6) Αποζημίωση λόγω μεταφοράς και φύλαξης του ζημιωθέντος οχήματος. Περαιτέρω, σε ένα τροχαίο ατύχημα και ανάλογα, ασφαλώς, από την ένταση της σύγκρουσης, ενδέχεται να εμπλεκόμενα αυτοκίνητα να μην μπορούν να με ασφάλεια σε κίνηση. Το γεγονός αυτό οδηγεί αναπόφευκτα σε ακόμα περισσότερα έξοδα και δαπάνες για την μεταφορά του οχήματος από τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος και την φύλαξή του σε ασφαλές σημείο. Το κονδύλιο αυτό δεν αναιρείται σε περίπτωση που ο παθών είναι ασφαλισμένος για οδική βοήθεια, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την πάγια θέση της νομολογίας, ο παθών δικαιούται να ζητήσει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό θα δαπανούσε στην περίπτωση που δεν ήταν συμβεβλημένος με οδική βοήθεια.

7) Αποζημίωση λόγω καταστροφής ή βλάβης τυχόν πρόσθετου στο όχημα ειδικού εξοπλισμού (λ.χ. συναγερμού, τηλεόρασης, ραδιοφωνικής εγκατάστασης κλπ). Σε περίπτωση που το εμπλεκόμενο όχημα έχει εξοπλιστεί με πρόσθετα στοιχεία εξοπλισμού, δηλαδή εξοπλισμό που συναρμόστηκε στο όχημα μετά την αγορά του από τον ιδιοκτήτη και με έξοδα και δαπάνες αυτού, μπορείτε να ζητήσετε την πλήρη χρηματική αξία των πρόσθετων εξοπλιστικών στοιχείων που είτε καταστράφηκαν, είτε με οποιονδήποτε τρόπο αλλοιώθηκαν εξ αιτίας του τροχαίου ατυχήματος.