ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΙ & ΠΟΙΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ;

Τα ποσά που μπορεί να διεκδικήσει, όχι μόνο ο παθών αλλά, κατά περίπτωση, και όλα τα μέλη της οικογένειάς του, είναι πολύ περισσότερα και μεγαλύτερα από αυτά που γνωρίζει ή νομίζει ο μέσος άνθρωπος.

Πολύ συχνά αυτοί που εμπλέκονται σε ένα τροχαίο ατύχημα, δεν γνωρίζουν το σύνολο των δικαιωμάτων τους με αποτέλεσμα να χάνουν ένα πολύ μεγάλο μέρος των απαιτήσεών τους και να αρκούνται σε μία πολύ μικρή αποζημίωση.

Σε κάθε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, ακόμα και με απλές υλικές ζημίες, μία άρτια δομημένη Αγωγή, εξασφαλίζει μία σειρά από σπουδαίες και σημαντικές χρηματικές απαιτήσεις,  τόσο του παθόντος οδηγού και των συνεπιβατών όσο και των υπόλοιπων δικαιούχων, αλλά και όλων των μελών της οικογένειάς τους.

Ι.  Τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές.

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημίες, μπορείτε να διεκδικήσετε αποτελεσματικά τα ακόλουθα χρηματικά ποσά:

α) Αποζημίωση για τις δαπάνες πλήρους επισκευής και αποκατάστασης του οχήματος (αξία ανταλλακτικών και αξία εργασίας μηχανικών συνεργείου, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.).  Μπορείτε, αφού επισκευάσετε το όχημα, να απαιτήσετε την καταβολή της πλήρους αξίας των ανταλλακτικών και των εργασιών επισκευής του αυτοκινήτου. Στο σημείο αυτό καθοριστική είναι η σύνταξη ειδικής και αιτιολογημένης εκτίμησης των υλικών ζημιών του οχήματος και του συνολικού χρηματικού ποσού που θα απαιτήσει η επισκευή του από εξειδικευμένο πραγματογνώμονα σε συνεργασία με ένα έμπειρο δίκτυο τεχνικών συμβούλων.

β)  Αποζημίωση λόγω μείωσης της εμπορικής αξίας του οχήματος. Εξ αιτίας του τροχαίου ατυχήματος, η αξία των εμπλεκόμενων οχημάτων μειώνεται αναπόφευκτα, ακόμα κι αν αυτά έχουν πλήρως επισκευαστεί. Η μείωση της εμπορικής αξίας του οχήματος που ενεπλάκη σε ένα τροχαίο ατύχημα οφείλεται στο γεγονός ότι κάθε μελλοντικός υποψήφιος αγοραστής ενός τέτοιου οχήματος, με βάση τους παραδεδεγμένους κανόνες της κοινής πείρας και της λογικής, διατηρεί αναπόφευκτα τις επιφυλάξεις του. Το στοιχείο αυτό  μειώνει καθοριστικά την εμπορική αξία του οχήματος, στοιχειοθετώντας ισόποσο αίτημα αποζημίωσης υπέρ του εκάστοτε ιδιοκτήτη.

γ) Πλήρη εμπορική αξία του οχήματος, σε περίπτωση ολικής καταστροφής (αφαιρουμένων της αξίας των σώστρων). Το σπουδαίο αυτό κονδύλιο μπορείτε να αξιώσετε από το Δικαστήριο, σε περίπτωση που το όχημα έχει υποστεί τόσο σημαντικές υλικές ζημίες, ώστε οικονομικά να καθίσταται πλέον ασύμφορη η επισκευή του. Αυτό πρακτικά συμβαίνει όταν το χρηματικό ποσό που προϋποθέτει η επισκευή του οχήματος υπερβαίνει ή προσεγγίζει έστω την εμπορική αξία που το όχημα είχε κατά τον κρίσιμο χρόνο του τροχαίου ατυχήματος. Κατά τον υπολογισμό της τρέχουσας εμπορικής αξίας του ολοσχερώς κατεστραμμένου οχήματος,  αφαιρείται το ποσό στο οποίο μπορεί να μεταβιβαστεί ο,τιδήποτε τυχόν έχει απομείνει από το όχημα, κατόπιν της ολοσχερούς καταστροφής. Για το λόγο αυτό, καθοριστική είναι η σύνταξη άρτια αιτιολογημένης και αναλυτικής έκθεσης πραγματογνωμοσύνης, από την οποία θα πρέπει να προκύπτουν: 1) Η συνολική αξία αποκατάστασης των υλικών ζημιών του οχήματος, 2) η συνολική εμπορική αξία του οχήματος κατά τον κρίσιμο χρόνο του τροχαίου ατυχήματος και 3) η συνολική αξία των σώστρων, η οποία αφαιρείται από την συνολική εμπορική αξία του κατεστραμμένου οχήματος.

δ) Έξοδα ορισμού πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων για την ανάλυση και αποτύπωση των ειδικών συνθηκών του τροχαίου ατυχήματος. Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από την στιγμή που λαμβάνει χώρα ένα τροχαίο ατύχημα, μέχρι και την έκδοσης δικαστικής απόφασης ή την είσπραξη της μέγιστης δυνατής αποζημίωσης από τον παθόντα ιδιοκτήτη του ζημιωθέντος οχήματος, καθοριστική είναι η σύνταξη και κατάθεση ειδικής τεχνικής πραγματογνωμοσύνης, η οποία αποτυπώνει την ακριβή αξία των υλικών ζημιών και την αξία της πλήρους αποκατάστασης του οχήματος, προκειμένου να επανέλθει στην προτέρα κατάσταση, δηλαδή στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν το τροχαίο συμβάν.

ε) Αποζημίωση λόγω στέρησης του οχήματος, από την χρήση ΤΑΞΙ ή την μίσθωση οχήματος, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του ζημιωθέντος. Είναι λογικό μετά από ένα τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε υλικές ζημίες σε ένα όχημα, να μην είναι δυνατή η χρήση του από τον ιδιοκτήτη και την οικογένειά του, τουλάχιστον για όσο χρόνο το όχημα αυτό βρίσκεται σε συνεργείο για επισκευή και αποκατάσταση. Ομοίως και σε περίπτωση ολοσχερούς καταστροφής του οχήματος, ο ιδιοκτήτης του και η οικογένειά του στερούνται οριστικά ένα απαραίτητο μέσο μεταφοράς. Το γεγονός αυτό δηλαδή η στέρηση της χρήσης ενός οχήματος οδηγεί αιτιωδώς σε περαιτέρω έξοδα και δαπάνες τον ιδιοκτήτη και την οικογένειά του (λ.χ. χρήση ταξί, μέσων μαζικής μεταφοράς, μίσθωσης ΙΧ κλπ), έξοδα αναγκαία για να καλυφθούν οι καθημερινές ανάγκες μεταφοράς (λ.χ. από και προς τον χώρο εργασίας, από και προς το σχολείο των παιδιών, από και προς τα Νοσοκομεία κοκ), έξοδα τα οποία μπορείτε να ζητήσετε από το Δικαστήριο και μάλιστα με το νόμιμο τόκο από την ημερομηνία του ατυχήματος και μέχρι την πλήρη και οριστική εξόφληση.

στ) Αποζημίωση λόγω καταστροφής ή βλάβης των προσωπικών ειδών του οδηγού και των συνεπιβατών (λ.χ. ρούχων, κινητών τηλεφώνων, κράνους, τυχόν ηλεκτρικών συσκευών κλπ). Πέραν των ανωτέρω, όμως, και αυτή ακόμα η ένταση της πρόσκρουσης αλλά και η ισχυρή δύναμη της τριβής που εκτονώνονται κατά την διάρκεια ενός τροχαίου ατυχήματος, οδηγούν, τις περισσότερες φορές, στην καταστροφή του ρουχισμού και των υπόλοιπων προσωπικών αντικειμένων που τόσο ο οδηγός όσο και οι συνεπιβάτες ενδέχεται να έχουν μαζί τους (λ.χ. κράνος, ρολόι, κινητό τηλέφωνο, γυαλιά μυωπίας, γυαλιά ηλίου, ηλεκτρικές συσκευές tablet κλπ).

ζ) Αποζημίωση λόγω μεταφοράς και φύλαξης του ζημιωθέντος οχήματος. Περαιτέρω, σε ένα τροχαίο ατύχημα και ανάλογα, ασφαλώς, από την ένταση της σύγκρουσης, ενδέχεται να εμπλεκόμενα αυτοκίνητα να μην μπορούν να με ασφάλεια σε κίνηση. Το γεγονός αυτό οδηγεί αναπόφευκτα σε ακόμα περισσότερα έξοδα και δαπάνες για την μεταφορά του οχήματος από τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος και την φύλαξή του σε ασφαλές σημείο. Το κονδύλιο αυτό δεν αναιρείται σε περίπτωση που ο παθών είναι ασφαλισμένος για οδική βοήθεια, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την πάγια θέση της νομολογίας, ο παθών δικαιούται να ζητήσει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό θα δαπανούσε στην περίπτωση που δεν ήταν συμβεβλημένος με οδική βοήθεια.

η) Αποζημίωση λόγω καταστροφής ή βλάβης τυχόν πρόσθετου στο όχημα ειδικού εξοπλισμού (λ.χ. συναγερμού, τηλεόρασης, ραδιοφωνικής εγκατάστασης κλπ). Σε περίπτωση που το εμπλεκόμενο όχημα έχει εξοπλιστεί με πρόσθετα στοιχεία εξοπλισμού, δηλαδή εξοπλισμό που συναρμόστηκε στο όχημα μετά την αγορά του από τον ιδιοκτήτη και με έξοδα και δαπάνες αυτού, μπορείτε να ζητήσετε την πλήρη χρηματική αξία των πρόσθετων εξοπλιστικών στοιχείων που είτε καταστράφηκαν, είτε με οποιονδήποτε τρόπο αλλοιώθηκαν εξ αιτίας του τροχαίου ατυχήματος.

θ) Απώλεια εισοδήματος, σε περίπτωση επαγγελματικού οχήματος, κατά την περίοδο που απαιτήθηκε μέχρι την πλήρη αποκατάστασή του. Είναι σύνηθες φαινόμενο η εμπλοκή επαγγελματικών οχημάτων σε τροχαία ατυχήματα. Μπορεί να αναφερθεί επί παραδείγματι, η περίπτωση των οχημάτων ταξί ή των επαγγελματικών ΙΧ ή φορτηγών που όταν εμπλέκονται σε τροχαίο ατύχημα στερούνται μεγάλου τμήμα της αρχικής τους αξίας, υποβαθμίζονται εμπορικά ή ενδεχομένως και να τίθενται εκτός λειτουργίας. Σε περίπτωση, λοιπόν, που ένα επαγγελματικό όχημα πέφτει σε αχρησία, λόγω ενός τροχαίου ατυχήματος, μπορείτε να ζητήσετε επιπλέον αποζημίωση, για τα εισοδήματα που στερείστε, εξ αιτίας της αδυναμίας χρήσης του επαγγελματικού σας οχήματος.

ι) Χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του παθόντος οδηγού και τυχόν συνεπιβατών στο ζημιωθέν όχημα. Σε κάθε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος και ανεξάρτητα από τις συνέπειες που αυτό προκαλεί και τις διαστάσεις του, είναι απολύτως εύλογο να προκαλείται ταυτόχρονα συναισθηματική πικρία, στενοχώρια και ταλαιπωρία, όχι μόνο για τον ιδιοκτήτη του εμπλεκόμενου οχήματος αλλά και για τον οδηγό και τους τυχόν συνεπιβάτες στο ίδιο όχημα που ομολογουμένως δοκιμάζουν τεράστιο συναισθηματικό και ψυχικό σοκ. Για το λόγο αυτό, ο νόμος προβλέπει ρητά το δικαίωμά σας να ζητήσετε πλήρη χρηματική ικανοποίηση, για την ηθική βλάβη που υποστήκατε λόγω του τροχαίου περιστατικού.  Το κονδύλιο αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό και μπορεί να αγγίζει υψηλά επίπεδα αποζημίωσης.

 

 

ΙΙ.  Τροχαίο ατύχημα με σωματικές βλάβες.

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος με σωματικές βλάβες, είτε του οδηγού είτε συνεπιβατών του οχήματος, μπορείτε να διεκδικήσετε αποτελεσματικά τα ακόλουθα χρηματικά ποσά:

α) Νοσήλια μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των σωματικών βλαβών. Η απαίτηση αυτή καλύπτει μία τεράστια ομάδα ιατρικών, ως επί το πλείστων, δαπανών, στις οποίες ο παθών από τροχαίο ατύχημα υποβάλλεται μοιραία, για την πλήρη αποκατάσταση της σωματικής του ακεραιότητας, σε περίπτωση σωματικών βλαβών. Ειδικότερα, ο παθών μπορεί να απαιτήσει, μεταξύ άλλων, έξοδα μεταφοράς από και προς το Νοσοκομείο, αμοιβή αποκλειστικής νοσηλεύτριας, αγορά φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων (λ.χ. βακτηρίες, αναπηρικά είδη, ορθοπαιδικά είδη, φάρμακα κλπ), φιλοδωρήματα που δόθηκαν είτε σε γιατρούς είτε σε νοσηλευτές κατά την διάρκεια της νοσηλείας του παθόντος, αμοιβή φυσικοθεραπευτή, έξοδα ιατρικών επισκέψεων, έξοδα ιατρικών γνωματεύσεων, ακτινογραφίες και έξοδα ιατρικών εξετάσεεων κλπ.

β) Μελλοντικά Νοσήλια.

Μετά από ένα τροχαίο ατύχημα με σωματικές βλάβες είναι απολύτως βέβαιο ότι θα απαιτηθούν μελλοντικές ιατρικές εξετάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις και γενικότερα νοσήλεια, για την πλήρη αποκατάσταση της σωματικής ακεραιότητας του παθόντος. Με βάση το νόμο, μπορείτε να ζητήσετε τις δαπάνες που θα απαιτηθούν μελλοντικά για την πλήρη θεραπεία του παθόντος.

γ) Αποζημίωση λόγω καταστροφής ή βλάβης τυχόν πρόσθετου στο όχημα ειδικού εξοπλισμού (λ.χ. συναγερμού, τηλεόρασης, ραδιοφωνικής εγκατάστασης κλπ). Σε περίπτωση που το εμπλεκόμενο όχημα έχει εξοπλιστεί με πρόσθετα στοιχεία εξοπλισμού, δηλαδή εξοπλισμό που συναρμόστηκε στο όχημα μετά την αγορά του από τον ιδιοκτήτη και με έξοδα και δαπάνες αυτού, μπορείτε να ζητήσετε την πλήρη χρηματική αξία των πρόσθετων εξοπλιστικών στοιχείων που είτε καταστράφηκαν, είτε με οποιονδήποτε τρόπο αλλοιώθηκαν εξ αιτίας του τροχαίου ατυχήματος.

δ) Απώλεια εισοδήματος λόγω επισκευής.

Με βάση το νόμο έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τα εισοδήματα που απωλέσατε για την ημέρα ή τις ημέρες που αναγκαστήκατε να απασχοληθείτε με την επισκευή του οχήματός σας.

ε) Καταστροφή εργαλείων και άλλων επαγγελματικών ειδών

Ακόμα και τα επαγγελματικά εργαλεία ή είδη που έτυχε να καταστραφούν λόγω του τροχαίου ατυχήματος, θεωρούνται εργαλεία βιοπορισμού (φωτογραφική μηχανή, υπολογιστής κλπ). Για το λόγο αυτό, ο νόμος σας αναγνωρίζει το δικαίωμα να ζητήσετε την απόδοση της πλήρους χρηματικής αξίας των εργαλείων που καταστράφηκαν.

στ) Δαπάνες και τόκοι δανείου

Είναι εύλογο, μετά από ένα τροχαίο ατύχημα, ο παθών και η οικογένειά του να αναγκάζονται να αποσύρουν τεράστια χρηματικά ποσά από τραπεζικούς λογαριασμούς, προκειμένου να ανταποκριθούν στις τεράστιες ανάγκες που μοιραία δημιουργούνται μετά από ένα τέτοιο γεγονός. Και σε αυτήν την περίπτωση όμως, μπορείτε να ζητήσετε από το Δικαστήριο όχι μόνο τις σχετικές δαπάνες, όσο και τους τόκους που απωλέσατε λόγω της απόσυρσης του τραπεζικού λογαριασμού.

ζ) Δαπάνες μίσθωσης χώρου στάθμευσης

Ένα ιδιαίτερο επίσης κονδύλιο είναι και αυτό της μίσθωσης χώρου στάθμευσης, για τον χρόνο που ο χώρος αυτός δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, λόγω της βλάβης ή της καταστροφής που το όχημα υπέστη, εξ αιτίας του τροχαίου συμβάντος.

η) Δαπάνες αποκλειστικής νοσοκόμας

Ανάμεσα στα έξοδα που αναλαμβάνει ο παθών, σε περίπτωση σωματικών βλαβών, είναι η αμοιβή και οι δαπάνες φροντίδας από αποκλειστική νοσοκόμα, η οποία ενδέχεται να απασχολείται, είτε ορισμένες ώρες εντός της ημέρας, είτε ακόμα και καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας. Οι δαπάνες αποκλειστικής νοσοκόμας είναι απαραίτητες, κυρίως, όταν το τροχαίο ατύχημα οδηγεί σε τόσο βαριές σωματικές βλάβες τον παθόντα, ώστε αυτός πλέον να αδυνατεί να εξυπηρετήσει στοιχειώδεις ανάγκες της καθημερινότητάς του.

θ) Δαπάνες ιατροφαρμακευτικές περίθαλψής.

Το κονδύλιο αυτό περιλαμβάνει έξοδα φαρμάκων, φαρμακευτικών ειδών πάσης φύσεως, επιδέσμων, αντισηπτικών, παραφαρμακευτικών προϊόντων, έξοδα μετάβασης από και προς το Νοσοκομείο, έξοδα και αμοιβές ψυχολόγου για την παροχή απαραίτητης ψυχολογικής υποστήριξης κλπ

ι) Αμοιβή οικιακής βοηθού.

ια) Αμοιβή μέλους της οικογένειας ή συγγενή, ως οικιακού βοηθού (είτε πρόκειται για τρίτο πρόσωπο είτε για οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας ή συγγενή του παθόντος).

Είναι σύνηθες φαινόμενο, μετά από ένα τροχαίο ατύχημα που επέφερε σωματικές βλάβες στον οδηγό ή/και τους τυχόν συνεπιβάτες, την αρωγή και την παροχή καθημερινής ιατρικής φροντίδας στον παθόντα να επωμίζεται, όχι κάποια επαγγελματίας αποκλειστική νοσοκόμα, αλλά κάποιος συγγενής, μέλος της οικογένειας του παθόντος ή/και φιλικό – οικείο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, για τις ώρες στις οποίες το πρόσωπο αυτό απασχολήθηκε για την καθημερινή φροντίδα του παθόντος και παρά το γεγονός ότι δεν πρόκειται για επαγγελματία νοσηλευτή, μπορείτε να απαιτήσετε από το Δικαστήριο αποζημίωση, το ύψος της οποίας προκύπτει με βάση το ύψος της αμοιβής που θα έπαιρνε ένας επαγγελματίας νοσηλευτής, στην κρινόμενη εκάστοτε περίπτωση, επί τις ώρες κατά τις οποίες πράγματι απασχολήθηκε οικιακή βοηθός, για την καθημερινή αρωγή του παθόντος.

ιβ) Έξοδα για βελτιωμένη διατροφή.

Σε κάθε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος με σωματικές βλάβες, για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του παθόντος κρίνεται απαραίτητη, με βάση τις υποδείξεις των θεραπόντων ιατρών, η πρόσληψη ειδικής – βελτιωμένης διατροφής, πλούσιας σε βιταμίνες και στοιχεία απαραίτητα για τον ανθρώπινο οργανισμό και την θεραπεία των τραυμάτων που προκλήθηκαν εξ αιτίας του τροχαίου ατυχήματος. Η πρόσληψη βελτιωμένης διατροφής, η οποία συνιστάται ιατρικά, προϋποθέτει, τις περισσότερες φορές, ιδιαίτερα αυξημένες δαπάνες, τις οποίες μπορείτε, με βάση το νόμο, να διεκδικήσετε συνολικά από το Δικαστήριο.

ιγ) Απώλεια εισοδήματος και διαφυγόντα κέρδη

Οι σωματικές βλάβες που προκαλούνται σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος υποβάλλουν τον παθόντα σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η οποία, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, στερεί τον παθόντα από την καθημερινότητά του και κατά συνέπεια από την εργασία του. Για το λόγο αυτό, ο νόμος αναγνωρίζει το δικαίωμα στον παθόντα, σε μία τέτοια περίπτωση, να ζητήσει από το Δικαστήριο, ως αποζημίωση, το σύνολο των εισοδημάτων που στερήθηκε, εξ αιτίας του τροχαίου ατυχήματος, κατά το χρονικό διάστημα που υποχρεώθηκε σε αποχή από την εργασία του, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη, με βάση τις υποδείξεις των ιατρών και άρα η πλήρης αποκατάσταση της υγείας του.

ιδ) Ποσά υποχρέωσης διατροφής προσώπων (λ.χ. τέκνων παθόντος), κατά την χρονική περίοδο που απαιτείται για την αποκατάσταση της υγείας του παθόντος που ο παθών αναπόφευκτα στερείται εισοδήματος.

ιε) Διεκδίκηση διατροφής από μέλη οικογένειας.

Όπως προαναφέρθηκε, ένα τροχαίο ατύχημα με σωματικές βλάβες, οδηγεί μοιραία, τις περισσότερες περιπτώσεις, σε στέρηση εισοδήματος, η οποία συνεπάγεται και στέρηση της διατροφής εκείνων των προσώπων, που με βάση το νόμο, έχουν δικαίωμα διατροφής από τον παθόντα (λ.χ. παιδιά, γονείς, αδέλφια κλπ). Έτσι, και τα πρόσωπα αυτά, που, με βάση το νόμο, δικαιούνται διατροφής, μπορούν με κατάλληλα διαμορφωμένη Αγωγή να διεκδικήσουν από το Δικαστήριο, τα χρηματικά ποσά της διατροφής που στερήθηκαν, κατά το χρονικό διάστημα που κρίθηκε απαραίτητο για την πλήρη αποκατάσταση των τραυμάτων του παθόντος.

ιστ) Χρηματική Ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του παθόντος.

Μετά από ένα τροχαίο ατύχημα με σωματικές βλάβες, ο παθών δοκιμάζει αναπόδραστα συναισθηματική και ψυχολογική φθορά και ταλαιπωρία καθ’ όλη την διάρκεια της νοσηλείας και μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της υγείας, για την οποία, μπορεί να αξιώσει από το Δικαστήριο πλήρη χρηματική ικανοποίηση, με βάση το νόμο.

ιζ) Χρηματική Ικανοποίηση σε περίπτωση αναπηρίας ή παραμόρφωσης που προξενήθηκε στον παθόντα εξ αιτίας του τροχαίου ατυχήματος. Επιπλέον της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, που προαναφέρθηκε, ο παθών δικαιούται, με βάση το νόμο, να ζητήσει την επιδίκαση περαιτέρω χρηματικής αποζημίωσης, σε περίπτωση παραμόρφωσης ή αναπηρίας που προκλήθηκε αιτιωδώς στον παθόντα, συνεπεία του τροχαίου ατυχήματος, εφ’ όσον αυτή παραμόρφωση ή αναπηρία επιδρά στο μέλλον του. Δηλαδή εφ’ όσον η αναπηρία ή η παραμόρφωση, την οποία υπέστη ο παθών από το τροχαίο ατύχημα, ενδέχεται να επηρεάσει μελλοντικά την επαγγελματική, οικονομική και κοινωνική εξέλιξή του. Από το στοιχείο αυτό, συνάγεται πόσο σπουδαία και ουσιαστική μπορεί να είναι μία τέτοια χρηματική αποζημίωση, για την μελλοντική οικονομική ενίσχυση ενός ατόμου, που εξ αιτίας ενός τροχαίου ατυχήματος, υπέστη μία τέτοια δυσπλασία ή αναπηρία, η οποία, ενδέχεται, να επηρεάσει δυσμενώς όλα τα επίπεδα της ζωής του και ιδίως την επαγγελματική του αποκατάσταση και άρα την ικανότητά του να βιοποριστεί με αξιοπρέπεια στο μέλλον.